"Arbeitsplatz" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsplatzpracoviště

Beispieltexte mit "Arbeitsplatz"

Ausbildung am Arbeitsplatzpříprava při zaměstnání
Zufriedenheit am Arbeitsplatzuspokojení z práce
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatzzdraví na pracovišti
Arbeitsplatz immer sauber und hindernisfrei halten.Pracoviště a stroje vždy udržujte v čistotě a bez překážek.
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am ArbeitsplatzEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
keine Nutzung mobiler Geräte für den Internetzugang an anderen Orten als zu Hause oder am Arbeitsplatz.nepoužívání mobilního zařízení k přístupu na Internet mimo domov nebo pracoviště.
Die Zuordnung zwischen Arbeitsplatz (Instanz) und Drucker erlaubt eine direkte Festlegung eines bevorzugten Druckers für einen Arbeitsplatz.Na základě přiřazení určitého pracoviště (instance) k určité tiskárně je možno přímo stanovit, na které tiskárně bude pracoviště přednostně tisknout.
Der Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet sein.Pracoviště musí být dostatečně osvětleno.
Die Betriebsanleitung ständig am Arbeitsplatz vorzuhalten.zajistit, že provozní návod bude na pracovišti vždy po ruce.
Für jeden Arbeitsplatz für Teil-/ Gesamtabschaltung vorhanden?K dispozici na každém pracovišti pro dílčí/kompletní vypnutí?
Der Arbeitsplatz des Bedienpersonals ist nicht genau festgelegt.Pracoviště pracovníků obsluhy není přesně stanoveno.
Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben*,zaměstnaní účastníci šest měsíců po ukončení své účasti*,
Die Bearbeitung einer Aktion am Arbeitsplatz führt zu einem oder mehreren Bewegungssätzen.Zpracováváním akce na pracovišti vzniká jedna či několik pohybových vět.
Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige*,zaměstnaní účastníci, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, po ukončení své účasti*

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Nacharbeitsplatzpracoviště pro opravy a dodělávky
Vorarbeitsplatzpracoviště přípravných prací
örtliche Arbeitsplatzinitiativemístní iniciativa v zaměstnanosti
Beschäftigungspraxis und ArbeitsplatzsicherheitPostupy při zaměstnávání a bezpečnost na pracovišti
Das Ziel ist gleich (Arbeitsplatz).Cíl je totožný (pracoviště).
Handarbeitsplatz zum Aufbringen der TypschilderRuční pracoviště k připevnění typových štítků
Zuordnung von Aktionsarten zu ArbeitsplatzgruppenPřiřazení druhů akcí ke skupinám pracovišť
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert ist 70 dB.Úroveň emisí na pracovišti dosahuje 70 dB.
Zuordnung von Arbeitsplätzen zu ArbeitsplatzgruppenPřiřazení pracovišť ke skupinám pracovišť
Zuordnung von Arbeitsplatz-Berechtigungsgruppe zu BenutzergruppenPřiřazení skupiny oprávnění podle pracoviště ke skupinám uživatelů
Anzeigen aller Materialflusssystem, Regalbediengeräte, Arbeitsplatzgruppen und AnzeigenZobrazení všech systémů toku materiálu, zařízení na obsluhu regálů, skupin pracovišť a indikátorů