"Arbeitslosigkeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitslosigkeitnezaměstnanost

Beispieltexte mit "Arbeitslosigkeit"

verdeckte Arbeitslosigkeitskrytá nezaměstnanost
strukturelle Arbeitslosigkeitstrukturální nezaměstnanost
konjunkturelle Arbeitslosigkeitkonjunkturální nezaměstnanost
Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmernnezaměstnanost migrujících osob
Bekämpfung der Arbeitslosigkeitboj proti nezaměstnanosti
betrieblich bedingte Arbeitslosigkeitpřerušení práce z technických důvodů
technologisch bedingte Arbeitslosigkeittechnologická nezaměstnanost
Das Beschäftigungswachstum hat sich verringert und die Arbeitslosigkeit erhöht.Růst zaměstnanosti se zpomalil a začala se zvyšovat nezaměstnanost.
Seither ist die Beschäftigung zurückgegangen und die Arbeitslosigkeit angestiegen.V následujících letech se zaměstnanost snižovala a rostla nezaměstnanost.
Ein solches berechtigtes Interesse kann beispielsweise bei Scheidung oder Arbeitslosigkeit gegeben sein.Oprávněný zájem může vzniknout například v případě rozvodu nebo ztráty zaměstnání.
Die Arbeitslosigkeit ist in jüngster Zeit zurückgegangen, liegt jedoch weiterhin über dem EU-15-Schnitt.Nezaměstnanost se v uplynulém období snižovala, stále je však nad průměrem EU 15.
Die Arbeitslosigkeit und vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit zählen weiterhin zu den höchsten in der EU.Nezaměstnanost, a zejména dlouhodobá nezaměstnanost, patří k nejvyšším v Evropě.
Die Arbeitslosigkeit liegt über dem EU-15-Schnitt und ist gekennzeichnet durch starke regionale Schwankungen.Nezaměstnanost je i nadále nad průměrem EU 15 s velkými regionálními rozdíly.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin niedrig und die Langzeitarbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU.Nezaměstnanost je i nadále nízká a míra dlouhodobé nezaměstnanosti je jedna z nejnižších v EU.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Langzeitarbeitslosigkeitdlouhodobá nezaměstnanost
Frauenarbeitslosigkeitnezaměstnanost žen
Jugendarbeitslosigkeitnezaměstnanost mladých
Saisonarbeitslosigkeitsezonní nezaměstnanost
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 20 %.Míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 20 %.
Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:zaměstnanost, především boj proti nezaměstnanosti mladých lidí:
die für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;zapojuje zúčastněné strany významné pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí;
Spezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der ForschungZvláštní flexibilita pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu
durch eine weiter gehende Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems Arbeitslosigkeitsfallen beseitigen;dále reformovat daňový systém a systém sociálních dávek k odstranění pasti nezaměstnanosti,
Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.Program by měl v souladu se strategií Evropa 2020 přispět k řešení naléhavých problémů nezaměstnanosti mladých lidí.
Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.Program by měl doplňovat jiné programy Unie a iniciativy zaměřené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí.