"Arbeitsbedingungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsbedingungenpracovní podmínky

Beispieltexte mit "Arbeitsbedingungen"

flexible Arbeitsbedingungenflexibilita pracovní síly
Wahl der ArbeitsbedingungenVýběr pracovních podmínek
Sachverständige auf dem Gebiet der Arbeitsbedingungen.odborníky v oblasti pracovních podmínek.
gegebenenfalls andere einschlägige Arbeitsbedingungen undpřípadně další související pracovní podmínky a
Die GFP sollte zur Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen der im Fischereisektor Beschäftigten beitragen.Společná rybářská politika by měla přispívat ke zlepšení bezpečnostních a pracovních podmínek hospodářských subjektů v odvětví rybolovu.
Um hier Abhilfe zu schaffen, gilt es, die Arbeitsbedingungen sowie die präventive und heilende Gesundheitsversorgung zu verbessern.Za tímto účelem je nutná politika k prosazování lepších pracovních podmínek a zlepšení preventivní a léčebné zdravotní péče.
Bestimmten Bediensteten auf Zeit können Sonderzulagen als Ausgleich für besonders beschwerliche Arbeitsbedingungen gewährt werden.Zvláštní příplatky mohou být poskytnuty některým dočasným zaměstnancům jako náhrada za obzvlášť náročné pracovní podmínky.
Dies sollte jedoch auf keinen Fall der Anwendung von für die Arbeitnehmer günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen entgegenstehen.To by však žádným způsobem nemělo bránit uplatňování pracovních podmínek, které jsou pro pracovníky příznivější.