"Arbeitgeber" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitgeberzaměstnavatel

Beispieltexte mit "Arbeitgeber"

Gesamtverband der Arbeitgeberkonfederace zaměstnavatelů
Tatsächliche freiwillige Sozialbeiträge der ArbeitgeberDobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
Verwalter und Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen und Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer ArbeitgeberPenzijní administrátor, penzijní správce, penzijní fond a penzijní program více zaměstnavatelů
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121)Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (D.121)
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (D.611)
die Umzugskosten werden nicht vom Arbeitgeber erstattet;náklady na stěhování nehradí zaměstnavatel;
der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft, oderzaměstnavatel přijme jiné, stejně účinné opatření, nebo
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung [62]Imputované penzijní příspěvky zaměstnavatelů [62]
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung [62]Imputované příspěvky zaměstnavatelů jiné než penzijní [62]
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung [62]Skutečné příspěvky zaměstnavatelů jiné než penzijní [62]

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitgeberverbandorganizace zaměstnavatelů
Der Arbeitgeberbeitrag wird vom Bruttoentgelt erhoben.Příspěvky zaměstnavatelů jsou odváděny z hrubých výdělků.
gegen den Arbeitgeber gemäß Artikel 17 Sanktionen verhängt worden sind.vůči zaměstnavateli byly uplatněny sankce podle článku 17.
Die Mitgliedstaaten können von den Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern verlangen, dass dieseČlenské státy mohou požadovat, aby zaměstnavatelé sezónních pracovníků hradili:
Veranlagte tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, deren Einziehung unwahrscheinlich ist [63]Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný [63]
In Norwegen sind die Sozialversicherungsabgaben der Arbeitgeber nach geografischen Zonen differenziert.Současné příspěvky na sociální zabezpečení poskytované v Norsku zaměstnavateli jsou odlišeny podle zeměpisných zón.
Ebenfalls berücksichtigt werden Arbeitgeberbeiträge zu Pensionsregelungen und bestimmte Pensionszahlungen.Součástí jsou také příspěvky zaměstnavatele do důchodového systému a některé důchodové platby.
Diese Richtlinie sollte direkte Arbeitsverhältnisse zwischen Saisonarbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen.Tato směrnice by se měla vztahovat na přímé pracovní vztahy mezi sezónními pracovníky a zaměstnavateli.