"Arbeiten des Plenums" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeiten des PlenumsPráce plenárních zasedání

Beispieltexte mit "Arbeiten des Plenums"

Die Vorsitzenden der Gruppen treten zur Vorbereitung der Arbeiten des Präsidiums und des Plenums mit der Präsidentschaft zusammen.Předsedové skupin se scházejí s předsednictvem výboru, aby se podíleli na přípravě prací předsednictva a shromáždění.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals kontrollieren!Kontrolujte, zda personál při práci přihlíží k bezpečnostním a rizikovým hlediskům!
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Pumpe beachten Sie bitte folgendesPři údržbě a opravách čerpadla je nutno dodržovat tyto zásady
Der Präsident leitet die Arbeiten des Ausschusses.Předseda řídí práci Výboru.
Minister für öffentliche Arbeiten während des Taliban-Regimes.ministr veřejných prací za vlády Talibanu.
Systematisch durchgeführte Arbeiten zur Erweiterung des KenntnisstandsSystematicky prováděná práce zaměřená na zvyšování objemu poznatků
Die Beratungen und Arbeiten des Disziplinarrates sind geheim.Porady a jednání disciplinární komise jsou tajné.
Vertragliche Arbeiten (unter Einsatz von Geräten des Betriebs)práce na základě smlouvy (používání zařízení zemědělského podniku)
vertragliche Arbeiten (unter Einsatz von Produktionsmitteln des Betriebs);smluvní práce (za použití výrobních prostředků zemědělského podniku),
Alle Schalter arbeiten mindestens auf der Ebene der Sicherungsschicht (L2);Všechny switche pracují minimálně ve spojové vrstvě (L2);