"Arbeiten der Fachgruppen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeiten der FachgruppenPráce specializovaných sekcí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeiten am Laser und der StrahlführungPráce u laseru a dráhy paprsku
Arbeiten an der PneumatikPráce na pneumatické soustavě
Wartungsarbeiten an der AbsauganlageÚdržbářské práce na odsávacím zařízení
Bearbeiten der Struktur eines AblaufsUpravení struktury určitého procesu
Zum Nacharbeiten der angelieferten Teile.Na opravu a dodělávky dodaných součástí.
Vor durchzuführenden Arbeiten an der MaschinePřed zahájením prací na stroji
Vor durchzuführenden Arbeiten an der PrüfanlagePřed zahájením prací na zkušebním zařízení
Arbeiten zur Sicherung der DiensträumeZabezpečovací práce
Arbeiten zur Verbesserung der Schiffbarkeitpráce za účelem lepší splavnosti
Danach wählt der Ausschuss mit einfacher Mehrheit die Vorsitzenden der Fachgruppen.Výbor pak provede volbu předsedů specializovaných sekcí prostou většinou.
Alle zwei Jahre wechselt der Vorsitz von drei Fachgruppen zwischen den Gruppen.Předsednictví třech odborných sekcí je vykonáváno střídavě jednou ze skupin a mění se každé dva roky.
Die Mitgliederzahl der Fachgruppen wird vom Ausschuss auf Vorschlag des Präsidiums festgelegt.Počet členů specializované sekce stanoví Výbor na návrh předsednictva.
Das Verzeichnis der Fachgruppen und ihre Zuständigkeitsbereiche können bei jeder vierjährlichen Neubesetzung überprüft werden.Každá pravidelná čtyřletá obměna členů výboru je příležitostí k přezkoumání seznamu a působnosti specializovaných sekcí.
Wann immer dies notwendig oder angebracht erscheint, werden die betroffenen Fachgruppenvorsitzenden zur Teilnahme an diesen Sitzungen eingeladen.V případech, kdy je to nutné nebo žádoucí, jsou k účasti na těchto schůzích přizváni předsedové dotčených specializovaných sekcí.