"Aquakultur" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aquakulturakvakultura

Beispieltexte mit "Aquakultur"

Aquakultur im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 4Akvakultura, jak je vymezena v článku 4
Nur Tiere der AquakulturPouze živočichové z akvakultury
B. Seuchen bei Tieren in AquakulturB. Nákazy živočichů pocházejících z akvakultury
Gewerbliche Fischerei und Aquakultur.Profesionální rybolov a akvakultura.
V. Tiere und Erzeugnisse der AquakulturV. Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury
Förderung neuer Niederlassungen in der AquakulturPovzbuzování nových chovatelů v oblasti udržitelné akvakultury
Bescheinigung der Tiergesundheit für Fische und Krebstiere aus AquakulturPotvrzení o zdraví zvířat pro ryby a korýše pocházející z akvakultury
Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und ökologische AquakulturPřechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu
Feld I.28: Art der Ware: aus Aquakultur oder frei lebend.Kolonka I.28: Druh zboží: Pocházející z akvakultury nebo volné přírody.
Erzeugerorganisation im Bereich der Aquakultur oder der Fischerei.Organizace producentů v odvětví akvakultury nebo organizace producentů v odvětví rybolovu.
Beihilfen für Investitionen in die Aquakultur und die BinnenfischereiPodpory investic v odvětví akvakultury a vnitrozemského rybolovu
der Beihilfen für Investitionen in die Aquakultur und Binnenfischerei.podpora poskytnutá na investice v akvakultuře a vnitrozemském rybolovu;
ein Produktionsprogramm für gefangene oder in Aquakultur gewonnene Arten;plán produkce pro lovené nebo chované druhy;
Die Mitgliedstaaten führen Forschungs- und Innovationsprogramme im Bereich der Fischerei und Aquakultur durch.Členské státy provádějí programy pro výzkum a inovace v odvětví rybolovu a akvakultury.
die sozioökonomische Leistung der Fischerei, Aquakultur und Verarbeitungsindustrie innerhalb und außerhalb der Unionsgewässer.sociálně ekonomické výkonnosti rybolovu, akvakultury a zpracovatelských odvětví ve vodách a mimo vody Unie.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aquakulturflächen und Fischereiakvakultura a rybolov
Produktion aus Aquakulturenrybářská výroba
Klassifikation von Aquakulturarten.Klasifikace živočichů pocházejících z akvakultury.
Landwirtschafts- und AquakulturstandorteZemědělské areály a zařízení pro akvakulturu
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2318/2001 hinsichtlich der Anerkennung der Erzeugerorganisationen im Sektor Fischerei und Aquakulturkterým se mění nařízení (ES) č. 2318/2001, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
ein Beirat für Aquakultur;poradní sbor pro akvakulturu;
Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Přítomnost druhů akvakultury na daném místě.
Steigerung des Potenzials von AquakulturanlagenZvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu
Förderung nachhaltiger Aquakulturtätigkeiten [7]Prosazovat udržitelné akvakulturní činnosti [7]
Bohrung für die Wasserversorgung von Aquakulturen.Zásobování vodou pro účely akvakultury.
Verarbeitung von Fischerei- und AquakulturerzeugnissenZpracování produktů rybolovu a akvakultury
Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für AquakulturunternehmenŘídicí, pomocné a poradenské služby pro hospodářství akvakultury