"Anzeige der aktuellen Werte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzeige der aktuellen WerteAktuální hodnoty

Beispieltexte mit "Anzeige der aktuellen Werte"

Anzeige der aktuellen Eingangs- und AusgangswerteZobrazení okamžitých vstupních a výstupních hodnot

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzeige der aktuellen LiftdatenZobrazení aktuálních dat zvedacího zařízení
Anzeige der aktuellen SpannstelleZobrazení aktuálního místa upínání zkoušeného dílu
Anzeige der aktuellen und minimalen Taktzeit.Zobrazení aktuální a minimální doby taktu.
Anzeige der aktuellen Ansicht (Standardansicht oder Expertenansicht)Aktuální zobrazení (standardní nebo expertní)
Anzeige des aktuellen Messwertes und der Messwerteinheitindikace okamžité naměřené hodnoty a měrných jednotek
Anzeige der Messwerte als Bargraphen oder eines Diagramms (Diagramm nur bei Lastpunkt Schleife sinnvoll)Znázornění naměřených hodnot sloupcovým grafem nebo diagramem (diagram má smysl jen u kritických bodů zatížení se smyčkou)
Als Anzeige für den Lastpunkt können entweder die Messwerte als Balkendiagramm oder für Kennlinien als xy-Diagramm angezeigt werden.Hodnoty naměřené v kritickém bodu zatížení si lze zobrazit buď formou sloupcového diagramu nebo ve tvaru spojnicového grafu se souřadnicemi xy.
In den Untermenüs 'Einrichten' sowie 'Messwerte' werden die Klartextmeldungen unterdrückt, damit die Anzeigefläche frei bleibt zum Darstellen der Meßwerte.V podnabídkách 'Seřizování' a 'Naměřené hodnoty' jsou hlášení v textové podobě potlačena, aby plocha displeje zůstala volná pro zobrazování naměřených hodnot.
In beiden Anzeigen können sich beim Klick auf eine Zeile, je nach Eigenschaft der dargestellten Größe, weitere Fenster für die Eingabe oder Ausgabe der Werte öffnen.Klepnutím na určitou řádku se v obou případech otevřou další okna pro zadání hodnot nebo s jejich výstupem, podle toho, jaká veličina je zobrazena.
Bei einer inaktiven History- Verwaltung wird immer der aktuellen Datensatz gespeichert, d.h. der Datensatz wird mit den geänderten Werten überschrieben.Pokud bude správa historie neaktivní, bude se vždy ukládat aktuální datová věta, tj. bude docházet k přepisu datových vět změněnými hodnotami.
Zur Bestimmung der aktuellen Wiederbeschaffungswerte werden aktuelle Marktdaten verwendet.Stávající tržní údaje budou použity ke stanovení stávajících expozic.
In einem ersten Schritt sollten die Vermögenswerte sofern möglich auf der Grundlage ihres aktuellen Marktwerts bewertet werden.V první etapě by měla být aktiva, pokud je to možné, oceněna na základě jejich aktuální tržní hodnoty.