"Anzeige Filterpatrone voll" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzeige Filterpatrone vollindikace naplnění filtrační patrony

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wenn die Anzeige den eingestellten Wert erreicht, und die Filterreinigung keine Verbesserung bringt, muss die Filterpatrone ausgetauscht und nach den gültigen Vorschriften entsorgt werden.Vystoupí-li indikace na nastavenou hodnotu, a když se tento stav čištěním filtru nijak nezlepší, musí se filtrační patrona vyměnit a zlikvidovat podle platných předpisů.
Bei Betätigen der Pfeiltasten wird bei kurzem Drücken die Anzeige um eine Stelle (Einer oder Zehntel) erhöht bzw. verringert. Bleibt die Taste gedrückt, wird ab dem nächsten vollen Zehnerwert immer um eine Zehnerstelle weitergezählt.Při stisknutí tlačítek se šipkou se při krátkém stisku zobrazená hodnota zvýší nebo sníží o jednu (jednotku nebo desetinu). Jestliže tlačítko přidržíte stisknuté, od další celé decimální hodnoty se bude počítat vždy o celé decimální místo.
Anzeige des vollständigen FehlertextesHinweisZobrazení úplného textu chybyUpozornění
Anzeige der Messwerte als Bargraphen oder eines Diagramms (Diagramm nur bei Lastpunkt Schleife sinnvoll)Znázornění naměřených hodnot sloupcovým grafem nebo diagramem (diagram má smysl jen u kritických bodů zatížení se smyčkou)
Über die Füllstandsanzeige wird erkannt dass die Wanne voll ist, dies wird am Monitor angezeigt, der Prüfstand wird durch die Software abgeschaltet.Pomocí těchto indikátorů se automaticky pozná, že je vana plná, což se ihned objeví také na monitoru. Software v takovém případě zkušební zařízení vypne.
Sicherstellung des Betriebs der Stelle für Geldwäscheverdachtsanzeigen in vollem Einklang mit den europäischen Standards.Zajistit plné fungování finanční jednotky zpravodajské služby v souladu se standardy ES.
Bevor die Filterpatrone eingebaut wird, muss sie vollkommen trocken sein.Před opětovnou montáží musí být filtrační patrona úplně suchá.