"Anwendungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendungenaplikace

Beispieltexte mit "Anwendungen"

Beispiele für Anwendungenpříklady použití
Anwendungen dieser Technologien zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen werden zusammen mit dem Schwerpunkt "Gesellschaftliche Herausforderungen" unterstützt.Použití těchto technologií pro řešení společenských výzev bude podporováno společně s prioritou „společenské výzvy“.
Umfangreiche Expertise in vielfältigen AnwendungenRozsáhlé odborné znalosti v mnoha rozmanitých aplikacích
Selbstansaugende Verdrängerpumpe für verfahrenstechnische AnwendungenSamonasávací objemové čerpadlo pro technologické aplikace
Typische Anwendungen für die Serieninbetriebnahme sindSériové uvedení do provozu se běžně uplatňuje v těchto situacích
Nur Anwendungen als Insektizid dürfen zugelassen werden.Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.
Nur Anwendungen als Begasungsmittel dürfen zugelassen werden.Povolena mohou být pouze použití jako fumigant.
Nur Anwendungen zur Saatgutbehandlung dürfen zugelassen werden.Mohou být povolena pouze použití pro ošetření osiva.
T) — Ankurbelung der Nachfrage, Anwendungen und DienstleistungenInformační a komunikační technologie (IKT) – stimulace poptávky, aplikace a služby
Nur Anwendungen als Fungizid und Insektizid dürfen zugelassen werden.Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a insekticid.
Frankreich hat neue Beweise für weitere unverzichtbare Anwendungen vorlegt.Francie uvedla nový důkaz potvrzující potřebu dalších nezbytných použití.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Keine analogen VideoanwendungenAnalogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
Telematikanwendungen einschließlich RIS,telematické aplikace včetně RIS;
Anwendungen, bei denen der primäre Zweck des Lichts nicht die Beleuchtung ist, wiepoužití, kde prvotním účelem světla není osvětlení, například:
Klassen für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Niedertemperatur-Wärmepumpen und Raumheizgeräten mit Wärmepumpe für Niedertemperatur-AnwendungenTřídy sezonní energetické účinnosti vytápění u nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci
Klassen für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Heizgeräten ausgenommen Niedertemperatur-Wärmepumpen und Raumheizgeräte mit Wärmepumpe für Niedertemperatur-AnwendungenTřídy sezonní energetické účinnosti vytápění u ohřívačů, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci
Gewichtausgleich bei Hubwerkanwendungen parametrierenNastavení parametrů kompenzačního závaží zdvihacích aplikací
die Raumheizungsfunktion für Niedertemperaturanwendungen,funkce vytápění pro nízkoteplotní aplikaci;
Implementierung von Telematikanwendungen einschließlich RIS;zavedení telematických aplikací včetně RIS;
Telematikanwendungen einschließlich e-Maritime-Dienste und VTMIS.telematické aplikace včetně služeb e-Maritime a VTMIS.
Die folgenden Anwendungen/Komponenten unterstützten diese Systeme:Tyto systémy jsou založeny na těchto aplikacích/komponentech:
Flexible Hochdruck-Rohrleitungen für Über- und Unterwasseranwendungen.Pružné hadice používané pro vysokotlakové aplikace na povrchu nebo pod mořem.
Austauschbare Taster ermöglichen darüber hinaus die verschiedenartigsten Messanwendungen.Vyměnitelné snímače umožňují navíc provádět nejrůznější druhy měření.