"Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009Použití nařízení (ES) č. 278/2009

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 im Jahr 2014Použití některých ustanovení nařízení (ES) č. 73/2009 v roce 2014
der Anwendung von Flexibilitätsbestimmungen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008.uplatňování ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.
Fortgesetzte Anwendung der Artikel 50a und 51 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005Pokračující používání článků 50a a 51 nařízení (ES) č. 1698/2005
der Anwendung von Flexibilitätsbestimmungen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008.uplatňování ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.
Dies gilt für Personal, das nach dem [Anwendungsdatum der Verordnung (EG) Nr. 300/2008] eingestellt wurde.To se vztahuje na pracovníky přijaté po [datum použitelnosti nařízení (ES) č. 300/2008].
Für den Bericht über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 sollte eine neue Frist festgelegt werden.Měl by být stanoven nový termín pro příští zprávu o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006.