"Anwendung der Ausschlusskriterien und Dauer des Ausschlusses" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendung der Ausschlusskriterien und Dauer des AusschlussesUplatnění kritérií pro vyloučení a délka vyloučení