"Anwendung der Übergangsbestimmungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendung der ÜbergangsbestimmungenUplatňování přechodných ustanovení

Beispieltexte mit "Anwendung der Übergangsbestimmungen"

Anwendung der Übergangsbestimmungen im EinzelnenPodrobné údaje o uplatňování přechodných opatření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendung der Sonnenenergievyužití solární energie
Anwendung der Deggendorf-RechtsprechungPoužití rozsudku ve věci Deggendorf
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEPOUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
Anwendung der PrüfstatistikUplatnění statistiky zkoušek
Anwendung der SorgfaltspflichtregelungPoužívání systému náležité péče
Anwendungsgebiet und/oder VerwendungOblast aplikace a/nebo použití
Anwendung und spezifische AnforderungenPoužitelnost a zvláštní požadavky
Anwendung und Aussetzung der AnwendungProvádění a pozastavení provádění
Anwendung der Artikel 107 bis 109 AEUVPoužití článků 107 až 109 Smlouvy o fungování EU
Um dies zu vermeiden und um eine einheitliche Anwendung in den Mitgliedstaaten zu garantieren, sind Übergangsbestimmungen vorzusehen.Aby se tomu zabránilo a aby se zajistilo jednotné uplatňování členskými státy, je třeba stanovit přechodná ustanovení.
Nur die technischen Anforderungen des Rechtsakts sind einzuhalten, unabhängig von etwaigen Übergangsbestimmungen;musí být splněny pouze technické požadavky regulačního aktu bez ohledu na přechodná ustanovení;
Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthält in Bezug auf Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen eine beträchtliche Zahl von Übergangsbestimmungen.Nařízení (EU) č. 575/2013 obsahuje širokou řadu přechodných ustanovení, jež se týkají kapitálu a kapitálových požadavků.
Der AEUV sieht keine ausdrücklichen Übergangsbestimmungen für solche Abkommen vor, die nunmehr der ausschließlichen Zuständigkeit der Union unterliegen.Smlouva o fungování EU neobsahuje žádná výslovná přechodná ustanovení pro takové dohody, které nyní přešly do výlučné pravomoci Unie.