"Anwendbarkeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendbarkeitpoužitelnost

Beispieltexte mit "Anwendbarkeit"

unmittelbare Anwendbarkeitpřímá aplikovatelnost
Anwendbarkeit horizontaler VorschriftenPoužitelnost horizontálních předpisů
Anwendbarkeit der Ratingskala nach Ratingart.Označuje použitelnost ratingové stupnice podle druhu ratingu.
Anwendbarkeit der Ratingskala nach Zeithorizont.Označuje použitelnost ratingové stupnice podle časového horizontu.
Anwendbarkeit bei bestehenden Fahrzeugen und InfrastrukturenUplatnitelnost na stávající vozidla a infrastrukturu
Die Anwendbarkeit ist zudem begrenzt auf:Technika je také použitelná pouze pro:
Zeitpunkt der Anwendbarkeit und GeltungsdauerDatum použitelnosti a délka trvání
Verfahren zur Bestimmung der Anwendbarkeit von Artikel 34Postup pro stanovení, zda se použije článek 27
Artikel 35: Verfahren zur Bestimmung der Anwendbarkeit von Artikel 34Článek 35: Postup stanovení toho, zda se použije článek 34
tatsächliche und möglichst baldige Anwendbarkeit der Wechselkursänderungen;skutečná a co nejrychlejší použitelnost změn směnného kurzu;
Die Anwendbarkeit ist auf Gerbereien begrenzt, die gesalzene Häute verarbeiten.Vztahuje se pouze na koželužny zpracovávající solené kůže.
Weitere Anwendbarkeit der mehrjährigen Finanzierungsvereinbarungen und der jährlichen Finanzierungsvereinbarungen nach dem BeitrittTrvání účinnosti dohod MAFA a AFA po přistoupení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Datum der Betriebsaufnahme/Anwendbarkeit der Änderung:Datum zahájení provozu/datum použitelnosti změny:
Die Mitgliedstaaten sollten daher die Anwendbarkeit und Einhaltung bestimmter Ex-ante-Konditionalitäten prüfen.Členské státy by proto měly posoudit použitelnost a splnění určitých předběžných podmínek.
Veröffentlichung der möglichen Anwendbarkeit von Artikel 34 Absatz 1 gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b dieses Artikels;uveřejnění případné použitelnosti čl. 34 odst. 1 v souladu s odst. 3 druhým pododstavcem písm. b) tohoto článku;
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Anwendbarkeit dieser Verordnung auf vor ihrem Inkrafttreten gewährte Beihilfen zu regeln —V zájmu právní jistoty by měl být ujasněn účinek tohoto nařízení na podpory poskytované před jeho vstupem v platnost,
Die Kommission wird deshalb diese laufenden Arbeiten aufmerksam verfolgen und die Anwendbarkeit des Standards regelmäßig überprüfen.Komise proto bude pozorně sledovat probíhající práce a pravidelně hodnotit použitelnost standardu.
im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung die Anwendbarkeit der Bestimmungen des Übereinkommens auf diese Sektorvereinbarung zu überprüfen;přezkoumat, zda jsou ustanovení ujednání týkající se projektového financování použitelná na tuto odvětvovou dohodu;