"Antidumpingzoll" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antidumpingzollprotidumpingové clo

Beispieltexte mit "Antidumpingzoll"

Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, gilt der mit Absatz 1 dieses Artikels eingeführte Antidumpingzoll.Není-li taková faktura předložena, použije se antidumpingové clo uložené odstavcem 1 tohoto článku.
Die in Tabelle 2 genannten Parteien übermittelten ebenfalls Anträge auf Befreiung vom ausgeweiteten Antidumpingzoll.Strany uvedené níže v tabulce 2 rovněž podaly žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.
Endgültiger Antidumpingzoll (in EUR/Tonne Nettogewicht)Konečné antidumpingové clo (EUR/t čisté hmotnosti)
Dieser Antidumpingzoll gilt vier Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung.Toto antidumpingové clo se ukládá na dobu čtyř let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Die in Absatz 1 genannten Einfuhren sind von dem Antidumpingzoll befreit, wennDovozy uvedené v odstavci 1 se osvobozují od antidumpingového cla za podmínky, že
Auf die bereits zollamtlich erfassten Einfuhren wird kein Antidumpingzoll erhoben.U takto zaevidovaných dovezených výrobků se antidumpingové clo nevybere.
Die Sicherheitsleistungen, die den endgültigen Antidumpingzoll übersteigen, werden freigegeben.Zajištěné částky, které převyšují konečnou sazbu antidumpingových cel, se uvolňují.
Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, sollte der Antidumpingzoll weiterhin Anwendung finden.Není-li takováto faktura předložena, použije se i nadále antidumpingové clo.
Der endgültige Antidumpingzoll auf den Nettopreis frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, beträgt 33 %.Sazba konečného antidumpingového cla, které se vztahuje na čistou cenu franko hranice Společenství před proclením, je 33 %.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Untergrabung der Abhilfewirkung des AntidumpingzollsMaření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
Damit werden folgende Antidumpingzollsätze vorgeschlagen:Navrhované antidumpingové clo se proto stanoví takto:
Dementsprechend werden folgende endgültige Antidumpingzollsätze festgesetzt:Konečné antidumpingové clo se proto stanoví takto:
F. AUSSERKRAFTSETZUNG DES GELTENDEN ANTIDUMPINGZOLLS UND ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EINFUHRENF. ZRUŠENÍ PLATNÉHO ANTIDUMPINGOVÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZU
Ausgehend davon wurden die Antidumpingzollsätze festgelegt, in diesem Fall in Höhe der Dumpingspannen.Na základě výše uvedených skutečností byly v tomto případě sazby antidumpingového cla stanoveny na úrovni dumpingových rozpětí.
Keine hinreichende Begründung oder wirtschaftliche Rechtfertigung außer der Einführung des AntidumpingzollsNedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
Die Antidumpingzollsätze wurden durch einen Vergleich der Schadensbeseitigungsspannen und der Dumpingspannen ermittelt.Sazby antidumpingového cla byly stanoveny srovnáním rozpětí pro odstranění újmy a dumpingového rozpětí.