"Anteile an Geldmarktfonds" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anteile an GeldmarktfondsAkcie / podílové listy fondů peněžního trhu

Beispieltexte mit "Anteile an Geldmarktfonds"

Anteile an Geldmarktfonds (F.521)Akcie / podílové listy fondů peněžního trhu (F.521)
Anteile an Geldmarktfonds [43]Akcie / podílové listy fondů peněžního trhu [43]
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu
Hierunter fallen börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien, sonstige Anteilsrechte, Geldmarktfondsanteile und Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds.Tato položka zahrnuje kótované a nekótované akcie, jiné účasti, akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondy peněžního trhu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anteile an Investmentfonds (F.52)Akcie / podílové listy investičních fondů (F.52)
Angaben zu seinen Anteilen an:informace o svých podílech v:
Anteilsrechte und Anteile an InvestmentfondsÚčasti a podíly v investičních fondech
IAS 31 Anteile an Gemein-schafts-unter-nehmen;IAS 31 Účasti ve společném podnikání
Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,příjem z akcií v dceřinných společnostech;
Risikopositionen in Form von Anteilen an OGAExpozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektech kolektivního investování
Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren auf solche beschränken, die der Definition der Geldmarktfonds entsprechen;investují do jiných subjektů kolektivního investování, pouze pokud splňují podmínky definice fondů peněžního trhu;
Die NZBen können im Hinblick auf Berichtspflichten in Bezug auf die Gebietsansässigkeit der Inhaber von Geldmarktfondsanteilen Ausnahmeregelungen gewähren:Národní centrální banky mohou udělit výjimku ze statistické zpravodajské povinnosti, pokud se týká rezidentské příslušnosti držitelů akcií / podílových listů fondů peněžního trhu, za následujících podmínek: