"Anstieg" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Anstiegvzedmutí

Beispieltexte mit "Anstieg"

Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag)Zvýšení vlastního kapitálu, které vyplývá ze sekuritizace aktiv (záporná hodnota)
Anstieg der Teilnahme von Interessenträgern und Bürgern an Sensibilisierungsmaßnahmen um 25 %O 25 % větší zapojení zúčastněných stran a občanů do činností zaměřených na zvyšování informovanosti
Dieser Anstieg erfolgte jedoch nicht gleichmäßig.Tento růst však nebyl rovnoměrný.
Dieser bescheidene Anstieg erfolgte jedoch nicht gleichmäßig.Tento skromný růst však neprobíhal rovnoměrně.
Im Bezugszeitraum war ein Anstieg der Lagerbestände zu beobachten.Objem zásob se v průběhu posuzovaného období zvýšil.
Der höchste Anstieg war in den Jahren 2001 und 2002 zu verzeichnen.Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v letech 2001 a 2002.
Anstieg bei Modulen kann daher mit der Produktivitätssteigerung erklärt werden.Zvýšení nákladů u modulů lze proto vysvětlit vyšší produktivitou.
Anstieg des entsprechenden Marktanteils im Bezugszeitraum zur Folge.To mělo za následek mírný nárůst odpovídajícího podílu na trhu během posuzovaného období.
Anstieg der Produktionskosten im UZ ist auf die begrenzte Kapazitätsauslastung zurückzuführen.Nárůst výrobních nákladů během období šetření byl způsoben nižším využitím kapacity.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anstiegszeit' kleiner als 10 μs bei Lasten kleiner als 40 Ohm,"náběhový čas" kratší než 10 μs při zatížení menším než 40 Ù;
Auswirkungen des allgemeinen Anstiegs der ProduktionskostenDopady vyšších výrobních nákladů obecně
Regler rammt den Sollwert herauf (nach parametrierter Anstiegsrate)regulátor upravuje požadovanou hodnotu nahoru (podle parametrizovaného gradientu)
Regler rammt den Sollwert herunter (nach parametrierter Anstiegsrate)regulátor upravuje požadovanou hodnotu dolů (podle parametrizovaného gradientu)
maximale Steilheit der Sollwertvorgabe zur Begrenzung der AnstiegsrateMaximální strmost zadané požadované hodnoty jakožto limit gradientu
Mit diesen Maßnahmen verbundener Kostenanstieg (Indexierung mit 2,5 %)Rezervy na zvýšení nákladů (indexace 2,5 %)
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen TilgungsanreizesExistence navýšení či jiné pobídky ke splacení nástroje
anstieg im Bezugszeitraum erkennen.Vývoj dovozních cen prokazuje jejich růst v posuzovaném období.