"Ansicht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansichtzobrazení
Ansichtnázor

Beispieltexte mit "Ansicht"

Ansicht - Gehäuse mit FrontplattePohled - kryt s čelní deskou
Ansicht - Gehäuse ohne FrontplattePohled - kryt bez čelní desky
Benutzter Teilablauf in Hauptablauf AnsichtZobrazení dílčího procesu používaného v hlavním procesu
Auszoomen der Einpresskurve vom Zentrum der aktuellen AnsichtZmenšení křivky vtlačovacího procesu, a zároveň odsun ze středu aktuálního zobrazení
Die Kommission ist in dieser Frage grundlegend anderer Ansicht.Komise s tímto tvrzením zásadně nesouhlasí.
Hineinzoomen der Einpresskurve zum Zentrum der aktuellen AnsichtZvětšení křivky vtlačovacího procesu, a zároveň posun do středu aktuálního zobrazení
Aufbau- Ansicht von untenKonstrukce – pohled zdola
Laden und Ansicht eines TypdatensatzesNačtení a prohlížení určité typové datové věty
Laden und Ansicht eines AblaufdatensatzesNačtení a prohlížení určité procesní datové věty
Auch dieser Ansicht kann sich die Behörde anschließen.Kontrolní úřad s tímto názorem souhlasí.
Frontplatte öffnen, Ansicht in das Gerät hinein, von vorne.Otevřete čelní panel, zepředu nahlédněte do přístroje.
Anzeige der aktuellen Ansicht (Standardansicht oder Expertenansicht)Aktuální zobrazení (standardní nebo expertní)
Sie geben dem Antragsteller die Möglichkeit, seine Ansicht vorzutragen.Poskytnou žadateli příležitost vyjádřit stanovisko.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Seitenansichtbokorys
Vorderansichtnárys
Ansichtskartepohlednice
Doppelter Rechtsklick in der DetailansichtDvojité poklepání pravým tlačítkem myši na podrobné zobrazení
Die angelegten Rechenblöcke erscheinen in der RechenblockansichtZaložené početní bloky se objeví v zobrazení početních bloků
Rückansicht Prüfstand (unterhalb Ölwanne)Pohled na zkušební stolici zezadu (zpod olejové vany)
Im Menüpunkt Ansicht" sind folgende Funktionen vorhandenNabídka Zobrazení" obsahuje tyto funkce
Ein-/Ausblenden des Konfigurationsfensters (Expertenansicht)Otevření/Zavření okna Konfigurace (expertní zobrazení)
Ein-/Ausblenden des Parametrierungsfensters (Expertenansicht)Otevření/Zavření okna Parametrizace (expertní zobrazení)
Ein-/Ausblenden des variablen Beobachtungsfensters (Expertenansicht)Otevření/Zavření proměnného Pozorovacího okna (expertní zobrazení)
Die Darstellungsform des Diagramms können Sie über "Ansicht" auswählen.Konkrétní podobu diagramového znázornění si můžete vybrat pomocí funkce "Pohled".
Nach Ansicht der norwegischen Behörden entsprachen diese Preise den Marktpreisen.Podle názoru norských orgánů tyto ceny odrážejí tržní ceny.