"Ansehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansehenreputace

Beispieltexte mit "Ansehen"

In diesem Dialog können Sie die Details zu den Auftragskopfdaten ansehen.V tomto dialogu si můžete prohlédnout podrobností k datům v záhlaví příkazů.
In diesem Dialog können Sie die Details zu den einzelnen Positionen eines Auftrags ansehen.V tomto dialogu si můžete prohlížet podrobností k jednotlivým položkám určitého příkazu.
Die Grundlage für die Nominierung der Mandarini Chiou als g.g.A.-Erzeugnis ist ihr auf Qualität beruhendes Ansehen.„Mandarini Chiou“ se ucházejí o titul produktu s chráněným zeměpisným označením na základě své dobré pověsti, která sama o sobě pak spočívá ve zvláštní jakosti.
die Verwendung sich das Ansehen der geschützten Bezeichnung nicht zunutze macht undpoužitím názvu se nevyužívá pověsti chráněného výrazu a
soweit durch diese Verwendung das Ansehen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe ausgenutzt wird;pokud takové použití zneužívá pověst označení původu nebo zeměpisného označení;
dessen Qualität, Ansehen oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist undjehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a
Es hat eine bestimmte Güte, ein bestimmtes Ansehen oder andere Eigenschaften, die sich aus diesem geografischen Ursprung ergeben;má určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti, jež lze přičíst tomuto zeměpisnému původu,
die Aufforderung, den Nachweis über eine solide Finanzlage und ein entsprechendes berufliches Ansehen gemäß Absatz 3 zu erbringen;požadavek na poskytnutí důkazů o dobrém finančním stavu a profesionální způsobilosti v souladu s odstavcem 3;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Kommission kann Finanzhilfevorschriften und -verfahren als den ihren gleichwertig ansehen, sofern sie die folgenden Anforderungen erfüllen:Komise může uznat pravidla a postupy pro udělování grantů za rovnocenné se svými vlastními pravidly a postupy, pokud splňují tyto podmínky:
Die Kommission kann Auftragsvergabevorschriften und -verfahren als den ihren gleichwertig ansehen, sofern sie die folgenden Anforderungen erfüllen:Komise může uznat pravidla a postupy zadávání veřejných zakázek za rovnocenné se svými vlastními pravidly a postupy, pokud splňují tyto podmínky: