"Anschnitt und Untersuchung der Unterkieferlymphknoten (Lnn. mandibulares);" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschnitt und Untersuchung der Unterkieferlymphknoten (Lnn. mandibulares);nařezání a vyšetření podčelistních mízních uzlin (Lnn. mandibulares);