"Anschlusswerte Elektrik, Hydraulik, Pneumatik, usw." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschlusswerte Elektrik, Hydraulik, Pneumatik, usw.Přípojné hodnoty elektrické, hydraulické, pneumatické soustavy atd.