"Anschlüsse" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Anschlüssepřípojky

Beispieltexte mit "Anschlüsse"

Anschlüsse verschraubenpřišroubování přípojek
pneumatische Anschlüsse undichtnetěsné pneumatické přípojky
Anschlüsse in Zentrale oder Melder vertauscht.Zaměněné přívody v centrále nebo hlásiči.
Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit prüfen.zkontrolujte těsnost přípojek a vedení.
Anschlüsse vom Grundwerkstückträger abnehmen und zurückziehen.Od základního nosiče obrobku odpojte přípojky a oddalte je od něj.
Anschlüsse korrekt und funktionstüchtig angeschlossen bzw. abgehängt und individuell abschliessbar sind,přípojky byly správně a funkčně zapojeny resp. odpojeny a že se dají jednotlivě uzamykat,
Pneumatische Leitungen und AnschlüssePneumatická vedení a přípojky
Zum Verschrauben der technologischen Anschlüsse.Jím se přišroubovávají technologické přípojky.
Nach der Reinigung alle Versorgungsleitungen und AnschlüssePo vyčištění zkontrolujte, zda nějaké z přívodních vedení a přípojek nevykazuje
Elektrische Anschlüsse vom Netz trennenOdpojte elektrické přípojky od sítě.
Elektrische Anschlüsse gemäß SchaltplanElektrické přípojky podle schématu elektrického zapojení
Die Bauseitigen Anschlüsse zur DosieranlageMístní přípojky vedené k dávkovacímu zařízení
Pneumatische, hydraulische Anschlüsse undicht.Netěsné pneumatické či hydraulické přípojky.
Die Anschlüsse variieren je nach Prüflingstyp.Přípojky se liší podle typu zkoušeného dílu.
Die Entsprechende Anschlüsse werden verschraubt.Přišroubují se příslušné přípojky.
Akku überprüfen lassen, elektrischen Anschlüsse überprüfen.Nechejte zkontrolovat akumulátor, zkontrolujte elektrická připojení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Versorgungsanschlüssezapnuté přípojky pro přívod energií a médií
Versorgungsanschlüsse herstellenvytvoření napájecích přípojek
Hauptventil für Versorgungsanschlüssehlavní ventil přípojek pro přívod energií a médií
Niederdruck-Anschlüsse Gehäuse/Flansch vormontierenvsazení nízkotlakých přípojek do kostry čerpadla/příruby
Überprüfen Sie die KabelanschlüsseZkontrolujte kabelové přípojky
Herstellen der Energie- und VersorgungsanschlüsseVytvoření energetických a jiných přívodních přípojek
anschlüsseOhroženíchybně přimontovaným zkoušeným dílemresp. přípojkami čerpadla
anschlüssePřímo na zařízení upevněné pokyny jako například označení přívodů kapaliny
anschlüsse/Druckluftanschlüsse/ HydraulikanschlüssePřed prvním spuštěním stroje zkontrolujte připojení elektrických přívodů / přívodu stlačeného vzduchu / hydraulických přívodů.
Prüfen Sie die Geräteanschlüsse.Zkontrolujte přípojky přístroje.
Wasseranschlüsse für Kühlung prüfenZkontrolujte vodovodní přípojky pro chlazení
Gestanzte Metallrahmen, mit AnschlüssenKovový lisovaný rám s přípojkami
Wasseranschlüsse für Kühlung anschließenPřipojte vodovodní přípojky pro chlazení
Keine vernickelten Druckanschlüsse verwenden.Nepoužívejte žádné poniklované tlakové přípojky.
Schutzleiter und -anschlüsse richtig gekennzeichnetSprávné označení ochranného vodiče a přípojek
Spannungs und Versorgungsanschlüsse sind hergestellt.Byly provedeny přípojky pro napájení elektrickou energií a přívod dalších médií.