"Anpassung des Angebots" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anpassung des AngebotsPřizpůsobení nabídky

Beispieltexte mit "Anpassung des Angebots"

Maßnahmen zur Anpassung des Angebots an bestimmten ArtenOpatření vedoucí k přizpůsobení nabídky některých druhů
Maßnahmen zur Anpassung des Angebots an bestimmten Arten [9]Opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky některých druhů [9]
Maßnahmen zur Erleichterung der Anpassung des Angebots an die MarktnachfrageOpatření usnadňující přizpůsobení nabídky požadavkům trhu
eine Vermarktungsstrategie zur quantitativen, qualitativen und die Aufmachung betreffenden Anpassung des Angebots an die Markterfordernisse;strategii uvádění produktů na trh zaměřenou na přizpůsobení množství, jakosti a obchodní úpravy nabídky požadavkům trhu;
spezifische vorsorgliche Maßnahmen zur Anpassung des Angebots für Arten, deren Vermarktung im Laufe des Jahres üblicherweise Probleme aufwirft;zvláštní preventivní opatření pro úpravu nabídky druhů, u kterých se během roku obvykle objevují obtíže s uváděním na trh;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anpassung des eingezahlten KapitalsÚprava splaceného základního kapitálu
Anpassungshilfen für Vertragsstaaten des AKP-ZuckerprotokollsÚprava podpory pro země, které jsou stranami protokolu o cukru
Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamtNormativní úpravy kapitálu tier 2 celkem
Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamtNormativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem
Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamtNormativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 celkem
Anpassung der Produktion an die Erfordernisse des Marktes;přizpůsobení produkce požadavkům trhu;
oder mit einem oder mehreren Modulen zur Anpassung des Leistungsfaktorsnebo obsahující jeden nebo více modulů pro korekci výkonového keoficientu
Gesamtsumme der Emission/des Angebots.Celková částka emise/nabídky.
Wert des letzten GegenangebotsHodnota poslední protinabídky
Wert des erfolgreichen Angebots, einschließlich Gebühren und Preisen.Hodnota úspěšné nabídky, včetně poplatků a cen.
Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder;soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh,
die Einreichung von Angeboten und die Mindestmenge eines Angebots;předkládání nabídek nebo nabídek do nabídkového řízení a minimální množství pro žádost nebo předložení nabídky;
Kanalisierung des Angebots und Vermarktung der Erzeugnisse ihrer Mitglieder;usměrňování nabídky a uvádění produktů svých členů na trh;