"Annullierung des Vergabeverfahrens" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Annullierung des VergabeverfahrensZrušení zadávacího řízení

Beispieltexte mit "Annullierung des Vergabeverfahrens"

Artikel 114 Annullierung des VergabeverfahrensČlánek 114 Zrušení zadávacího řízení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzugeben sind ergänzende Informationen zur Annullierung des e-VD.Uveďte všechny další informace týkající se zrušení e-AD.
Die Annullierung erfolgt durch eine Entscheidung des Anweisungsbefugten und ist entsprechend zu begründen.Zrušení se provádí řádně odůvodněným rozhodnutím schvalující osoby.
Wahl des Vergabeverfahrens für gemischte AufträgeVýběr zadávacího řízení v případě smíšených veřejných zakázek
Sie beugen während des gesamten Vergabeverfahrens Interessenkonflikten vor.po celou dobu zadávacího řízení předcházejí střetu zájmů.
Gegebenenfalls kurze Beschreibung der wichtigsten Merkmale des vorgesehenen Vergabeverfahrens.V případě potřeby stručný popis hlavních prvků koncesního řízení, které bude použito.
Art des Vergabeverfahrens; im Fall von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung Begründung.Druh zadávacího řízení; v případě jednacího řízení bez uveřejnění se uvede odůvodnění.
Durch die Bekanntmachung der Zuschlagserteilung werden die Ergebnisse des Vergabeverfahrens mitgeteilt.Vyhlášení zadání zakázky sděluje výsledky zadávacího řízení.
Beschreibung des angewandten Vergabeverfahrens sowie Begründung bei einer Vergabe ohne vorherige Veröffentlichung.Popis použitého koncesního řízení, důvod v případě udělení koncese bez předchozího uveřejnění.
Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die zum Zeitpunkt des VergabeverfahrensZakázky nelze udělit zájemcům a uchazečům, kteří při zadávání zakázky:
Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die während des Vergabeverfahrens für diesen AuftragVeřejnou zakázku nelze udělit zájemcům nebo uchazečům, kteří při zadávacím řízení na ni: