"Annahme und Inkrafttreten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Annahme und InkrafttretenPřijetí a vstup v platnost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Annahme und Änderung der PartnerschaftsvereinbarungPřijetí a změny dohody o partnerství
Inhalt, Annahme und Änderung der KooperationsprogrammeObsah, přijímání a změny programů spolupráce
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusSchválení žádosti o přistoupení a status pozorovatele
Annahme und Inangriffnahme der Umsetzung eines Abfallbewirtschaftungsplans.Přijmout a začít provádět programy nakládání s odpadem.
Annahme von Einlagen und sonstigen rückzahlbaren GeldernPřijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků
Tabelle für Annahme-/Rückweisezahlen des Stichprobenplans aufgrund von AttributenTabulka pro přijetí/odmítnutí v rámci plánu odběru vzorků podle atributů
Alle herangezogenen Annahmen müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein.Veškeré použité předpoklady musí být přiměřené a zdůvodnitelné.
Annahme und Umsetzung der Reformen gemäß der „Bulldozer Initiative“.Přijmout a provádět reformy jež jsou součástí „buldozerové iniciativy“.
die Annahme eines Verfahrens zur Auswahl des Exekutivausschusses und des Direktors,přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;
Annahme der überarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung bei verzögertem Inkrafttreten einer fondsspezifischen VerordnungPřijetí revidované dohody o partnerství v případě opožděného vstupu v platnost nařízení pro daný fond
Anwendung und InkrafttretenProvádění a vstup v platnost
Artikel 3 und Anhang III dieser Verordnung gelten ab dem Inkrafttreten der EMFF-Verordnung.Článek 3 a příloha III tohoto nařízení se uplatní s účinkem ke dni, kdy vstoupí v platnost nařízení o ENRF.
Artikel 6 Nummern 15, 17 und 18 ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung;čl. 6 body 15,17 a 18 se použijí od dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
Die genannte Verordnung wird mit Abschluss und Inkrafttreten des Abkommens und des Protokolls außer Kraft treten.Uvedené nařízení se použije do dne, kdy dohoda a protokol budou uzavřeny a vstoupí v platnost.
Artikel 9 und 11 finden bei allen Rückforderungsentscheidungen Anwendung, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses bekannt gegeben wurden.Články 9 a 11 se použijí na všechna rozhodnutí o navrácení oznámená po dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
Das Abkommen sollte unterzeichnet und bis zum Abschluss der zu seinem Inkrafttreten erforderlichen Verfahren vorläufig angewendet werden —Dohoda by měla být podepsána a měla by být prozatímně prováděna do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření,