"Annahme des Haushaltsplans" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Annahme des Haushaltsplanspřijetí rozpočtu

Beispieltexte mit "Annahme des Haushaltsplans"

Der Hauptgeschäftsführer erklärt die Annahme des Haushaltsplans und notifiziert ihn den beteiligten Mitgliedstaaten.Ředitel vydá prohlášení, že rozpočet byl schválen, a vyrozumí zúčastněné členské státy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Annahme des Gesetzesschválení zákona
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;schvaluje výroční zprávu o činnosti,
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusSchválení žádosti o přistoupení a status pozorovatele
Das gesetzliche Verfahren zur Annahme des Plans läuft.Plán v procesu zákonného přijímání.
Tabelle für Annahme-/Rückweisezahlen des Stichprobenplans aufgrund von AttributenTabulka pro přijetí/odmítnutí v rámci plánu odběru vzorků podle atributů
Zusätzliche Annahmen für die Berechnung des effektiven JahreszinsesDodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů
die Annahme eines Verfahrens zur Auswahl des Exekutivausschusses und des Direktors,přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;
Für jede Marktzeiteinheit eine Stunde vor dem Gebotsannahmeschluss des vortäglichen Marktesjednu hodinu před uzávěrkou obchodování na spotovém trhu, za každý obchodní interval
über die Annahme des mehrjährigen Arbeitsprogramms von LIFE für den Zeitraum 2014-2017o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014–2017
Aufstellung des Haushaltsplanssestavování rozpočtu
Ausführung des Haushaltsplansplnění rozpočtu
Änderung des Haushaltsplansúprava rozpočtu
Entwurf des Haushaltsplansnávrh rozpočtu
Ablehnung des Haushaltsplanszamítnutí rozpočtu
Vorentwurf des Haushaltsplanspředběžný návrh rozpočtu
Entwurf des Haushaltsplans (EU)návrh rozpočtu (EU)
Aufstellung des HaushaltsplansSestavování rozpočtu
Einheitlichkeit des HaushaltsplansJednotnost rozpočtu