"Annahme des Gesetzes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Annahme des Gesetzesschválení zákona

Beispieltexte mit "Annahme des Gesetzes"

Annahme des Gesetzes über den Nachrichten- und Sicherheitsdienst und Beginn seiner Umsetzung.Přijmout zákon o zpravodajské a bezpečnostní agentuře a zahájit jeho uplatňování.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Annahme des Haushaltsplanspřijetí rozpočtu
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;schvaluje výroční zprávu o činnosti,
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusSchválení žádosti o přistoupení a status pozorovatele
Das gesetzliche Verfahren zur Annahme des Plans läuft.Plán v procesu zákonného přijímání.
Tabelle für Annahme-/Rückweisezahlen des Stichprobenplans aufgrund von AttributenTabulka pro přijetí/odmítnutí v rámci plánu odběru vzorků podle atributů
Zusätzliche Annahmen für die Berechnung des effektiven JahreszinsesDodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů
die Annahme eines Verfahrens zur Auswahl des Exekutivausschusses und des Direktors,přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;
Für jede Marktzeiteinheit eine Stunde vor dem Gebotsannahmeschluss des vortäglichen Marktesjednu hodinu před uzávěrkou obchodování na spotovém trhu, za každý obchodní interval
über die Annahme des mehrjährigen Arbeitsprogramms von LIFE für den Zeitraum 2014-2017o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014–2017
Anwendung des Gesetzesaplikace zákona
Veröffentlichung des Gesetzespublikace zákona
rückwirkende Kraft des Gesetzesretroaktivita zákona
Ausfertigung des Gesetzesvyhlášení zákona
Verabschiedung des Gesetzeshlasování o zákonu
Art. 82a (1) des liechtensteinischen Steuergesetzes (Originalwortlaut).Překlad pořízen útvary Kontrolního úřadu.
Teil 1 des Gesetzes zur Reform der sozialen Sicherheit 2007.Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení z roku 2007.
Weiterverfolgung der Reformen im Bereich der Sicherheit Umsetzung des Verteidigungsgesetzes.Pokračovat v reformách v bezpečnostním odvětví Uplatňovat zákon o obraně.
Der Fonds nimmt auch öffentliche Aufgaben im Sinne des Gesetzes von 2003 wahr.Fond vykonává rovněž veřejné úkoly stanovené v zákoně z roku 2003.