"Annahme der Zollanmeldung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Annahme der ZollanmeldungPřijetí celního prohlášení

Beispieltexte mit "Annahme der Zollanmeldung"

Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.Celní dluh vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Annahme der Finanzregelung der PPP-EinrichtungPřijetí finančních pravidel subjektu PVSS
Annahme und Änderung der PartnerschaftsvereinbarungPřijetí a změny dohody o partnerství
Formgültigkeit einer Annahme- oder AusschlagungserklärungPlatnost formy prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví
Prüfung und Annahme der RechnungslegungKontrola a schválení účetní závěrky
Annahme durch die Stelle der BürgschaftsleistungPřijetí celním úřadem záruky
F816: Datum der Annahme der AusfuhranmeldungF816: den přijetí vývozního prohlášení
Inhalt, Annahme und Änderung der KooperationsprogrammeObsah, přijímání a změny programů spolupráce
Annahme von Einlagen und sonstigen rückzahlbaren GeldernPřijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků
F814: Tag der Annahme der Zahlungserklärung (COM-7)F814: den přijetí platebního prohlášení (KOM-7)
Änderung der ZollanmeldungZměna celního prohlášení
Überprüfung der ZollanmeldungOvěřování celního prohlášení
Ungültigerklärung der ZollanmeldungZrušení platnosti celního prohlášení
die Ergebnisse ihrer eigenen Kontrollen zur Überprüfung der Zollanmeldung,výsledky vlastních kontrol provedených za účelem ověření celního prohlášení;
die Abgabe der Zollanmeldung in den Fällen nach Artikel 158 Absatz 2.pro podávání celního prohlášení v případech uvedených v čl. 158 odst. 2.
Die Überlassung erfolgt gleichzeitig für alle Waren, die Gegenstand derselben Zollanmeldung sind.Veškeré zboží, na které se vztahuje totéž celní prohlášení, se propouští současně.
die Änderung der Zollanmeldung nach Überlassung der Waren gemäß Artikel 173 Absatz 3.změny celního prohlášení po propuštění zboží podle čl. 173 odst. 3.
der Zeitpunkt, zu dem die Waren ohne Zollanmeldung aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, oderokamžikem, kdy zboží skutečně opustilo celní území Unie bez celního prohlášení;