"Anlagensteuerung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlagensteuerungřízení linky

Beispieltexte mit "Anlagensteuerung"

die Anlagensteuerung auf Störung gehtřízení stroje přejde do poruchového stavu,
Bei Übertragungsfehlern der Daten zwischen Anlagensteuerung und PC erfolgt eine Fehlermeldung.V případě chyb přenosu dat mezi řízením zařízení a PC se objeví chybové hlášení.
Sind die Daten korrekt wird dies der Anlagensteuerung mitgeteilt, indem ein Teil der empfangenen Daten zurückgesendet wird.Jestliže jsou údaje správné, sdělí se tato skutečnost řídicí jednotce zařízení tím, že se část přijatých dat zašle zpět.
Bei geöffneten Wartungstüren der Laser-Schutzumhausung können alle beweglichen Teile im Einrichtbetrieb der Anlagensteuerung bewegt werden.Při otevřených údržbových dvířkách ochranného krytu laseru lze v režimu seřizování řízení stroje pohybovat se všemi pohyblivými díly.
Nach dem Durchlauf einer, durch die Anlagensteuerung vorgegebenen, Behälteranzahl erhält der Positioniercontroller der Längsachse ein Startsignal.Poté, co zařízením projede definovaný počet přepravek (údaj z řídicího systému), obdrží mechanismus řízení polohy podélné osy signál ke startu.
Vor dem Öffnen des Shutters wird über die Anlagensteuerung geprüft, ob alle Türen zum Laserbereich geschlossen bzw. ob sich ein Werkstückträger unter der Spannvorrichtung befindet sind.Před otevřením clony se prostřednictvím řízení stroje kontroluje, zda jsou všechny dveře laserem ohrožené oblasti uzavřeny, respektive zda se nosič obrobku nachází pod upínacím zařízením.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

An dieser Stelle wird nur die Prüfung der Löschanlagensteuerung beschrieben.Na tomto místě je popsána pouze kontrola řídicí jednotky hasicího zařízení.