"Anlage gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichernZajištění zařízení proti neočekávanému opětovnému zapnutí

Beispieltexte mit "Anlage gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern"

Steuerungsanlage für das Fördermodul bei Wartungs- und Reparaturarbeiten gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.Při provádění prací údržby a oprav zajistěte řídicí zařízení dopravního modulu proti neočekávanému zapnutí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichernZajištění proti neočekávanému zapnutí
Hauptschalter gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichernHlavní vypínač musí být zajištěn proti opětovnému zapnutí
Stillsetzen bzw. Prüfstand gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern,Odstavení zkušební stolice resp. její zajištění proti neočekávanému opětovnému zapnutí,
Die Maschine gemäß dieser Betriebsanleitung ausschalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.Stroj vypněte podle tohoto provozního návodu a zajistěte jej proti neočekávanému opětovnému zapnutí.
Falls erforderlich, den Prüfstand gemäß dieser Betriebsanleitung stillsetzen und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.Pokud je to potřeba, pak zkušební stolici podle tohoto provozního návodu odstavte a zajistěte proti neočekávanému opětovnému zapnutí.
Falls erforderlich, die Maschine gemäß dieser Betriebsanleitung ausschalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichernPokud je to potřeba, pak stroj podle tohoto provozního návodu vypněte a zajistěte proti neočekávanému opětovnému zapnutí
Bei allen Wartungs- Inspektions- und Reparaturarbeiten Maschine spannungsfrei schalten und Hauptschalter gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.U všech prací údržby, kontroly a oprav musí být stroj zcela bez napětí a hlavní vypínač musí být zajištěn proti neočekávanému zapnutí.
Bei allen sonstigen Rüst- bzw. Umrüstarbeiten (z.B. Wechsel der Messelemente) ist der komplette Prüfstand still zu setzen und gegen unerwartetes Wiedereinschalten zu sichernPřed všemi ostatními úkony v rámci osazování a přeseřizování (např. před výměnou měřicích prvků) je nutno zkušební stolici kompletně odstavit a zajistit proti neočekávanému opětovnému zapnutí