"Anlage D wird wie folgt geändert:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage D wird wie folgt geändert:Dodatek D se mění takto:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

In Anlage A werden die Begriffsbestimmungen wie folgt geändert:V dodatku A se definice mění takto:
In Anlage 4 wird das „Beiblatt zum EG-Typgenehmigungsbogen Nr. ...“ wie folgt geändert:v dodatku 4 se „Doplněk k certifikátu ES schválení typu č“ mění takto:
Der Anhang wird wie folgt geändert:Příloha se mění takto:
Die Tabelle wird wie folgt geändert:Tabulka se mění takto:
Der Beschluss 2010/96/GASP wird wie folgt geändert:Rozhodnutí 2010/96/SZBP se mění takto:
Die Entscheidung 2005/1/EG wird wie folgt geändert:Rozhodnutí 2005/1/ES se mění takto:
Die Richtlinie 2004/17/EG wird wie folgt geändert:Směrnice 2004/17/ES se mění takto:
Die Richtlinie 76/768/EWG wird wie folgt geändert:Směrnice 76/768/EHS se mění takto:
D19 Paragraph 3 wird wie folgt geändert: 3V odstavci 9 se zrušují definice výrazu „ovládání (kontrola)“, „spoluovládání“ a „podstatný vliv“ a vkládá se nová věta, která zní:
Der Teil betreffend Italien wird wie folgt geändert:část týkající se Itálie se mění takto:
Feld Nr. 37: Verfahren wird wie folgt geändert:Kolonka 37: Režim se mění takto: