"Anhang VI wird gestrichen." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang VI wird gestrichen.Příloha VI se zrušuje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

In Anhang VIII wird das Standardformular wie folgt geändert:V příloze VIII se standardní formuláře mění takto:
Jedem in Anhang VIII aufgeführten Vorgang wird eine Korrelationskennung zugeteilt.Každému postupu podle přílohy VIII bude přidělen srovnávací identifikační kód.
Anhang XXa, dessen Wortlaut in Anhang VI dieser Verordnung angegeben ist, wird nach Anhang XX eingefügt.Za přílohu XX se vkládá příloha XXa, jejíž znění je stanoveno v příloze VI tohoto nařízení.
Ein neuer Anhang XVIII wird hinzugefügt, dessen Wortlaut in Anhang V der vorliegenden Verordnung aufgeführt ist.Doplňuje se příloha XVIII, jejíž znění je uvedeno v příloze V tohoto nařízení.