"Anhang C wird geändert." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang C wird geändert.Mění se příloha C.

Beispieltexte mit "Anhang C wird geändert."

Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang IC der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhang C „Optionale Zusatzbedingungen“ wird wie folgt geändert:Dodatek C „Další volitelné podmínky“ se mění takto:
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird wie folgt geändert:Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:
Die Eintragung der im Anhang dieser Verordnung genannten Bezeichnung wird gelöscht.Zápis názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se zrušuje.
Anhang B „Spezifische Verfahren in Bezug auf das Fahrverhalten“ wird ersetzt durch:Dodatek B „Zvláštní postupy pro dynamiku jízdy“ se nahrazuje tímto:
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Eugenol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Účinná látka eugenol, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Geraniol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Účinná látka geraniol, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Pyridalyl wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Účinná látka pyridalyl, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Thymol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Účinná látka thymol, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
Anhang 38 wird entsprechend Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha 38 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
Anhang I wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha I se mění způsobem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.
Der Anhang wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Der Anhang wird nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung geändert.Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang III (Teil-ORO) wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha III (ČÁST ORO) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 234/2004 wird entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.Příloha I nařízení (ES) č. 234/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 wird entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 798/2004 wird entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.Příloha II nařízení (ES) č. 798/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert.Příloha 30A se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Anhang I A wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Der Anhang wird im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 geändert.Změny přílohy se provádějí v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004.
Die Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Taureau de Camargue“ wird gemäß Anhang I geändert.Specifikace chráněného označení původu „Taureau de Camargue“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards wird wie folgt geändert.Změny v IFRS 1 B1. IFRS 1 – první aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví se mění následovně.
Diese Angleichung wird auch bei einer etwaigen späteren Berichtigung der BSP-Grundlage nicht nachträglich geändert.V případě následné změny výše HNP se neprovádí žádná další revize této úpravy.
Fette: Ein zulässiger Bereich von 0,09-1,12 % des essbaren Anteils; nur der Höchstwert wird geändert.tuky: rozmezí 0,09 % až 1,12 % jedlé části – mění se pouze maximální hodnota;
International Accounting Standard (IAS) 27 Einzelabschlüsse wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert.Mezinárodní účetní standard (IAS) 27 Individuální účetní závěrka se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Das Kapitel über die Referenz- und Abzinsungssätze in den Leitlinien für staatliche Beihilfen wird geändert.Kapitola Pokynů ke státní podpoře na referenční a diskontní sazby se změní.