"Anhang" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhangpříloha
Anhangdodatek

Beispieltexte mit "Anhang"

ANHANG IH WCPFC-ÜbereinkommensbereichPŘÍLOHA IH Oblast úmluvy WCPFC
Anhang C wird geändert.Mění se příloha C.
Anhang 6 — FarbmerkmalePříloha 6 – Kolorimetrické specifikace
Anhang VI wird gestrichen.Příloha VI se zrušuje.
ANHANG I — FahrzeugeinstufungPŘÍLOHA I — Klasifikace vozidel
Anhang 11 — FarbbeständigkeitPříloha 11 – Barevná stálost
ANHANG IX — EntsprechungstabellePŘÍLOHA IX — Srovnávací tabulka
Anhang 4 - Fotometrische MessungenPříloha 4 — Fotometrická měření
Siehe die Anlage zu diesem Anhang.Viz dodatek k této příloze.
Die Ersatzteilliste zur Maschine befindet sich im Anhang.Seznam náhradních dílů ke stroji je uveden v příloze.
Dieser Beschluss stützt sich auf die Annahmen im Anhang.Toto rozhodnutí vychází z předpokladů uvedených v příloze.
Weitere Bestellbezeichnungen für andere Ausführungen im AnhangDalší názvy v objednávkách pro jiná provedení jsou v příloze
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Zeitreihen für die neue regionale Gliederung gemäß der Liste im Anhang.Členské státy předají Komisi časové řady nového regionálního rozdělení v souladu se seznamem uvedeným v příloze.
Änderung von Anhang IZměna přílohy I
Beachten Sie hierzu Anhang XZde respektujte přílohu X
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.Celní kvóta WTO: viz příloha 7.
Artikel oder Anhang dieser VerordnungČlánek nebo příloha tohoto nařízení
Energieeffizienzklasse gemäß Anhang VI;třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI;
Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“doplňkové látky uvedené v příloze VI.“
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang I, Anhang II)Jiné spolupracující společnosti (příloha I, příloha II)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kernkraftwerke (Anhang II)Jaderné elektrárny (příloha II)
Anhang I wird wie folgt geändert:Příloha I se mění takto:
Anhang IJ erhält folgende Fassung:Příloha IJ se nahrazuje tímto:
Anhang 3 — Fotometrische MessungenPříloha 3 – Fotometrická měření
Anhang III erhält folgende Fassung:Příloha III se nahrazuje tímto:
Anhang XVIIa erhält folgende Fassung:Příloha XVIIa se nahrazuje tímto:
Anhang 7 — Photometrische AnforderungenPříloha 7 – Fotometrické specifikace
Anhang II Steigfähigkeit von GeländefahrzeugenPříloha II Stoupavost terénních vozidel.
die Arten des Anhangs A.)druhů uvedených v příloze A)
Gegenstand dieses Anhangs sindTento předpis řeší zejména:
Im Anhang I aufgeführte UnternehmenSpolečnosti uvedené v příloze I
Datenübernahme aus Anhang IV Punkt 2.Údaje převedené z přílohy IV (2).
für Beschaffungsstellen gemäß Anhang 1:v případě zadavatelů uvedených v příloze 1:
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang 1)Jiné spolupracující společnosti (příloha I)
Im Anhang aufgeführte mitarbeitende HerstellerSpolupracující výrobci uvedení v příloze