"Angleichung der Preise" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angleichung der Preiseharmonizace cen

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angleichung der Rechtsvorschriftenpřibližování legislativy
Angleichung der Normensladění norem
Fortsetzung der Rechtsangleichung und der Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Luftverkehrssektor.Pokračovat v harmonizaci zákonů a posílit správní kapacitu v odvětví letecké dopravy.
Studien Hochgeschwindigkeitsverkehr (einschließlich der Angleichung der Verbindungen zwischen den drei Städten)studie vysokorychlostní železnice (včetně přizpůsobení spojení mezi těmito třemi městy)
Andernfalls erfolgen die Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der endgültigen Feststellung.V opačném případě se provedou při zaúčtování druhé částky po konečném přijetí opravného rozpočtu.
Diese Angleichung ist einmalig und endgültig, ungeachtet etwaiger späterer Berichtigungen der BSP-Grundlagen.Tato úprava se provádí pouze jednou a v případě následné změny výše HNP je konečná.
Öffentliches Auftragswesen Nennenswerte Angleichung des albanischen Rechtsrahmens an den Besitzstand der EU.Veřejné zakázky Zajistit významné sbližování albánského právního rámce s acquis EU.
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,postupné sladění právních předpisů s acquis Unie a přípravu na jeho provádění do vnitrostátního práva.
Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.Zvýšit úsilí k zajištění slučitelnosti statistického systému se standardy EU.
Veröffentlichung der Preisezveřejňování cen
Auswirkungen der RohstoffpreiseDopad cen surovin
Geltungszeitraum der Auslösepreise,období uplatňování spouštěcích cen;
Stabilisierung der Marktpreise;stabilizace tržních cen;
Format der Veröffentlichung der AuslösepreiseFormát zveřejňování spouštěcích cen
Konzept der wirtschaftlich signifikanten PreisePojem ekonomicky významných cen
Die etwaige durch die Änderung bedingte Preiserhöhung.Případně zvýšení ceny v důsledku změny.
Preise und andere die Preise beeinflussende FaktorenCeny a další faktory, které ovlivňují ceny
Pauschalbetrag für die Niederlande: zu Preisen von 2012Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2012: