"Angleichung der Normen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angleichung der Normensladění norem

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angleichung der Rechtsvorschriftenpřibližování legislativy
Angleichung der Preiseharmonizace cen
Fortsetzung der Rechtsangleichung und der Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Luftverkehrssektor.Pokračovat v harmonizaci zákonů a posílit správní kapacitu v odvětví letecké dopravy.
Studien Hochgeschwindigkeitsverkehr (einschließlich der Angleichung der Verbindungen zwischen den drei Städten)studie vysokorychlostní železnice (včetně přizpůsobení spojení mezi těmito třemi městy)
Andernfalls erfolgen die Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der endgültigen Feststellung.V opačném případě se provedou při zaúčtování druhé částky po konečném přijetí opravného rozpočtu.
Diese Angleichung ist einmalig und endgültig, ungeachtet etwaiger späterer Berichtigungen der BSP-Grundlagen.Tato úprava se provádí pouze jednou a v případě následné změny výše HNP je konečná.
Öffentliches Auftragswesen Nennenswerte Angleichung des albanischen Rechtsrahmens an den Besitzstand der EU.Veřejné zakázky Zajistit významné sbližování albánského právního rámce s acquis EU.
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,postupné sladění právních předpisů s acquis Unie a přípravu na jeho provádění do vnitrostátního práva.
Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.Zvýšit úsilí k zajištění slučitelnosti statistického systému se standardy EU.
Einhaltung der gemeinsamen VermarktungsnormenDodržování společných obchodních norem
Sektor- oder erzeugnisspezifische vermarktungsnormenObchodní normy podle odvětví nebo produktů
der Normenempfehlungen der internationalen Gremien;doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;
der Förderung der Normenanwendung bei öffentlichen Aufträgen,podpory používání těchto norem ve smlouvách o veřejných zakázkách,
auf Mängel der in Artikel 6 genannten harmonisierten Normen.nedostatky v harmonizovaných normách podle článku 6.
die Einhaltung der Vermarktungsnormen im Falle von Rücknahmen;dodržování obchodních norem v případě stažení z trhu;
oder ein Verfahren, das Standardnormen wie SAE J2572 entspricht.nebo metodu odpovídající standardním protokolům, jako je SAE J2572.
oder ein Verfahren, das Standardnormen wie SAE J2572 entspricht.“;nebo metodu odpovídající standardním protokolům, jako je SAE J2572.“;
Warenverkehr Weitere Fortschritte bei der Übernahme der EU Normen.Pohyb zboží Pokračovat v přijímání standardů EU.