"Angabepflichten in anderen IFRS" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angabepflichten in anderen IFRSPožadavky na zveřejnění v jiných IFRS

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

einen Anteil an einem anderen Unternehmen, das nach IFRS 9 Finanzinstrumente bilanziert wird.podíl v jiné účetní jednotce, který je účtován v souladu s IFRS 9 Finanční nástroje.
D1 Der Tabelle sind die Änderungen bei folgenden Bezugnahmen in anderen IFRS zu entnehmen.D1 Tato tabulka uvádí změny následujících odkazů v dalších IFRS.
In allen anderen Fällen werden Instrumente, die potenzielle Stimmrechte in einem Tochterunternehmen umfassen, nach IFRS 9 bilanziert.Ve všech ostatních případech se nástroje obsahující potenciální hlasovací práva v dceřiném podniku účtují v souladu s IFRS 9.
Für Vermögenswerte und Schulden dieser Art braucht ein Unternehmen die anderen im vorliegenden IFRS vorgeschrieben Angaben nicht vorzulegen.Pro taková aktiva a závazky účetní jednotka nemusí poskytnout další zveřejnění požadovaná tímto IFRS.