"Angaben zur Tiergesundheit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zur TiergesundheitVeterinární informace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

allgemeine Angaben zur Sicherheitvšeobecné bezpečnostní pokyny
grundsätzliche Angaben zur Stationzákladní údaje stanoviště
Angaben zur IdentitätIdentifikační údaje
Angaben zur NährstoffbewertungÚdaje o vyjádření živin
Angaben zur Standardabweichung:údaje týkající se směrodatné odchylky:
Allgemeine Angaben zur Anlage:obecné údaje o zařízení:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,podrobnosti o vnitrostátním orgánu dozoru,
Angaben zur vorlegenden benannten StellePodrobnosti o předkládajícím oznámeném subjektu
Teil I: Angaben zur SendungČást I: Podrobnosti o odeslané zásilce