"Angaben zur Identität" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zur IdentitätIdentifikační údaje

Beispieltexte mit "Angaben zur Identität"

Angaben zur Identität des Steuerpflichtigen, der die Nicht-EU-Regelung in Anspruch nimmt;informace pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim mimo Unii;
Angaben zur Identität (z. B. CAS-Nummer und EG-Nummer, falls vorhanden; Bezugsquelle; Reinheit; bekannte Verunreinigungen; Chargennummer);identifikační údaje (např. číslo CAS a číslo ES, jsou-li k dispozici, zdroj, čistota, známé nečistoty, číslo šarže),
Angaben zur Identität der folgenden Person, die sich möglicherweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats aufhält:Údaje týkající se totožnosti níže uvedené osoby případně se zdržující na území dožádaného členského státu:
vergleichbare Angaben zur Identität des Steuerpflichtigen, der die EU-Regelung in Anspruch nimmt;obdobně údaje pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim Unie;
Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation der Wirkstoffe sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.“Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.“
Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation der Wirkstoffe sind in dem betreffenden Prüfungsbericht enthalten.Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny v příslušných zprávách o jejich přezkoumání.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

allgemeine Angaben zur Sicherheitvšeobecné bezpečnostní pokyny
grundsätzliche Angaben zur Stationzákladní údaje stanoviště
Angaben zur NährstoffbewertungÚdaje o vyjádření živin
Angaben zur Standardabweichung:údaje týkající se směrodatné odchylky:
Angaben zur TiergesundheitVeterinární informace
Allgemeine Angaben zur Anlage:obecné údaje o zařízení:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,podrobnosti o vnitrostátním orgánu dozoru,
Angaben zur vorlegenden benannten StellePodrobnosti o předkládajícím oznámeném subjektu
Teil I: Angaben zur SendungČást I: Podrobnosti o odeslané zásilce
Eine Rückforderungsentscheidung enthält nicht immer vollständige Angaben über die Identität der Beihilfeempfänger bzw. die zurückzufordernden Beträge.Rozhodnutí o navrácení neobsahuje vždy úplné informace o totožnosti příjemců ani o částkách podpory, jež mají být navráceny.
Weitere Informationen zur Feststellung der Identität einer PersonDalší informace pro zjištění totožnosti osoby
Alle Evaluierungen werden in voller Länge veröffentlicht, enthalten jedoch keinesfalls Informationen zur Identität der Endempfänger.Všechna hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují, nesmějí však obsahovat informace o totožnosti konečných příjemců pomoci.