"Angaben auf dem Schaublatt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben auf dem SchaublattÚdaje, které musí být na záznamových listech předtištěny

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Angaben zum Messstoff und den Betriebsbedingungen sind auf dem Messglas vermerkt.Údaje k měřené látce a provozní podmínky jsou poznamenány na odměrce.
Spannung und Frequenz müssen mit den Angaben auf dem Typenschild des E-Motors übereinstimmen.Hodnoty napětí a frekvence se musí shodovat s údaji na typovém štítku elektromotoru.
Angaben auf dem EU-UmweltzeichenInformace uvedené na ekoznačce EU
Obligatorische Angaben auf dem EtikettPovinné údaje na štítku
Zusätzliche freiwillige Angaben auf dem EtikettDoplňkové dobrovolné informace na etiketě
Die Kommission veröffentlicht diese Angaben und hält sie auf dem aktuellen Stand.Komise tyto informace zveřejní a průběžně je aktualizuje.
Diese Angaben können auf einem Aufkleber vermerkt sein, der auf dem Etikett angebracht ist.Tyto údaje mohou být uvedeny na nálepce připevněné na návěsce.
Die Angaben zu den Lagerbeständen beziehen sich auf die Menge an lebendem Fisch im Wasser.Zásoby v této souvislosti představují chované živé ryby.
Die Absätze 4 und 5 stehen der Abfassung der Angaben auf dem Etikett in mehreren Sprachen nicht entgegen.Odstavce 4 a 5 nevylučují uvedení náležitostí označení v několika jazycích.
auf dem Schaublatt bzw. den Schaublättern oderna záznamovém listu nebo listech nebo
vor der ersten auf dem Schaublatt verzeichneten Fahrt,na začátku první jízdy zaznamenané na záznamovém listu,
am Ende der letzten auf dem Schaublatt verzeichneten Fahrt,na konci poslední jízdy zaznamenané na záznamovém listu,
auf einem besonderen Blatt, das dem Schaublatt oder der Fahrerkarte beigefügt wird.tu, který je třeba připojit k záznamovému listu nebo uchovávat společně s kartou řidiče.
Auf dem Schaublatt muss Raum für mindestens folgende handschriftliche Eintragungen des Fahrers vorgesehen sein:Na záznamových listech musí být k dispozici volný prostor, který umožní, aby tam řidič mohl zapsat minimálně tyto údaje:
Jeder Fahrer eines mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgestatteten Fahrzeugs trägt auf dem Schaublatt folgende Angaben ein:Každý řidič vozidla vybaveného analogovým tachografem zapíše na svůj záznamový list tyto informace: