"Angaben auf dem EU-Umweltzeichen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben auf dem EU-UmweltzeichenInformace uvedené na ekoznačce EU

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Angaben zum Messstoff und den Betriebsbedingungen sind auf dem Messglas vermerkt.Údaje k měřené látce a provozní podmínky jsou poznamenány na odměrce.
Spannung und Frequenz müssen mit den Angaben auf dem Typenschild des E-Motors übereinstimmen.Hodnoty napětí a frekvence se musí shodovat s údaji na typovém štítku elektromotoru.
Angaben auf dem SchaublattÚdaje, které musí být na záznamových listech předtištěny
Obligatorische Angaben auf dem EtikettPovinné údaje na štítku
Zusätzliche freiwillige Angaben auf dem EtikettDoplňkové dobrovolné informace na etiketě
Die Kommission veröffentlicht diese Angaben und hält sie auf dem aktuellen Stand.Komise tyto informace zveřejní a průběžně je aktualizuje.
Diese Angaben können auf einem Aufkleber vermerkt sein, der auf dem Etikett angebracht ist.Tyto údaje mohou být uvedeny na nálepce připevněné na návěsce.
Die Angaben zu den Lagerbeständen beziehen sich auf die Menge an lebendem Fisch im Wasser.Zásoby v této souvislosti představují chované živé ryby.
Die Absätze 4 und 5 stehen der Abfassung der Angaben auf dem Etikett in mehreren Sprachen nicht entgegen.Odstavce 4 a 5 nevylučují uvedení náležitostí označení v několika jazycích.