"Angabe der Art der Legehennenfütterung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angabe der Art der Legehennenfütterungoznačení způsobu krmení nosnic

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bei Mikroorganismen Angabe der Art und gegebenenfalls der UnterartU mikroorganismů jména druhů a případně i poddruhů.
Angabe der Ratingart, auf die in der Ratingskala Bezug genommen wird.Označuje druh ratingu, jak je uveden na ratingové stupnici.
Codeliste zur Angabe der Art der Bodenplot, an der die Beobachtung durchgeführt wird.Číselník termínů specifikující druh půdní sondy, na kterém se pozorování půdy provádí.
Die Angaben der betroffenen Parteien wurden analysiert und gegebenenfalls in deren Betrieben überprüft.Poskytnuté informace byly přezkoumány a v případě potřeby ověřeny v provozovnách dotyčných stran.
Angabe der Art und Zahl der für die ursprüngliche Typgenehmigung des Fahrzeugs durchlaufenen Vorkonditionierungszyklen.Popis typu a počtu stabilizačních cyklů, které byly použity pro původní schválení typu vozidla.
Angaben zur Exposition der Umwelt im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungInformace o expozici životního prostředí při navrženém/očekávaném použití a odstraňování
Angaben zur Exposition von Menschen im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungInformace o expozici člověka při navrženém/očekávaném použití a odstraňování
Bei Gegenständen der Kategorie 13: genaue Angabe der Art der Sammlung und/oder des geografischen Ursprungs.U předmětů kategorie 13: uveďte typ sbírky a/nebo zeměpisný původ.
Attribut zur Angabe der Art der Geländeoberfläche, die das Coverage in Bezug auf die reine Erdoberfläche beschreibt.Atribut označující typ výškopisné plochy, kterou pokrytí popisuje ve vztahu k holému zemskému povrchu.