"Anfragen und Beschwerden" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfragen und BeschwerdenDotazy a stížnosti

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Möglichkeit für den EAD, für kurzfristige und gelegentliche Anfragen auf das Ad-hoc-Fachwissen und die Forschungsressourcen des Konsortiums zurückzugreifen.ESVČ může využívat ad hoc odborných znalostí a zdrojů konsorcia v oblasti výzkumu pro časově náročné a občasné žádosti.
Erfassung und Klassifizierung von Verbraucherbeschwerden;shromažďování a hodnocení stížností spotřebitelů;
Management von Aufträgen und Kundenbeschwerden sowie Gewährleistung von zeitnahen Korrekturmaßnahmen.správa přidělení, reklamací zákazníků a zajištění včasných nápravných opatření.
Anzahl der Beschwerden, die bezüglich von Ihrem Land akkreditierter Prüfstellen eingereicht wurden, und Anzahl beigelegter BeschwerdenPočet stížností na ověřovatele akreditované vaším členským státem a počet vyřízených stížností
Eine CCP muss über zugängliche, transparente und faire Vorschriften für die zügige Bearbeitung von Beschwerden verfügen.Ústřední protistrana musí mít dostupná, transparentní a spravedlivá pravidla pro rychlé vyřizování stížností.