"Anfrage" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfragedotaz

Beispieltexte mit "Anfrage"

mündliche Anfrageústní dotaz
schriftliche Anfragepísemný dotaz
parlamentarische Anfrageparlamentní dotaz
bei sonstigen Entscheidungen auf Anfrage.v případě jiných rozhodnutí – na požádání.
Informationen an Rechtsinhaber, andere Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung und Nutzer auf AnfrageInformace poskytované na žádost nositelům práv, jiným organizacím kolektivní správy a uživatelům
Die Anfrage kann nicht abgesendet werden.Dotaz nelze odeslat.
Diese Anfrage wurde daher zurückgewiesen.Tato žádost byla proto zamítnuta.
Die Anfrage für den Auftrag weist Fehler auf.Dotaz na příkaz vykazuje chyby.
Format der auf Anfrage zu übermittelnden InformationenFormát informací, které jsou poskytnuty na vyžádání
Die Anfrage wurde möglicherweise nicht richtig bearbeitetDotaz pravděpodobně nebyl zpracován správně
Die anderen Mitgliedstaaten können auf Anfrage Kopien erhalten.Ostatní členské státy mohou na požádání obdržet kopie.
Auf Anfrage erhalten Sie eine entsprechende Konformitätserklärung.Odpovídající prohlášení o shodě lze obdržet na vyžádání.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anfragen und BeschwerdenDotazy a stížnosti
Anfragen zur Verfügbarkeitžádost o dostupnost,
Falsche Typnummer bei TypdatenanfrageChybné číslo typu v dotazu na typ. data
Fehler beim auslesen des Auftrags aus der ClientanfrageChyba při načítání příkazu z dotazu klienta.
Fehler beim auslesen der folgenden Variable aus der ClientanfrageChyba načítání této proměnné z dotazu klienta
Die wichtigsten Anfragen sind:Hlavními druhy žádostí jsou:
Das Sekretariat führt eine Liste dieser Anfragen.Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.
Jede Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.Každá žádost musí být vyřízena do 24 hodin.
Geben Sie bei Ersatzteilanfragen immer die Gerätenummer an.Při poptávání náhradních dílů uvádějte vždy číslo přístroje.
eingegangene Anfragen auf Überprüfung nach Artikel 8 Absatz 2;žádostech o ověření obdržených na základě čl. 8 odst. 2;
Der Anfragestring des Clients enthält eine falsche VersionsnummerŘetězec dotazu klienta obsahuje chybné číslo verze
Die Versionsnummer kann nicht aus der Clientanfrage ausgelesen werdenZ dotazu klienta nelze načíst číslo verze