"Anforderungen und Standards" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anforderungen und StandardsPožadavky a standardy

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNGOBECNÉ POŽADAVKY, OCEŇOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV
ANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATORENPOŽADAVKY NA INSTITUCE, KTERÉ JSOU SPONZORY A PŮVODCI
Anforderungen und zu speichernde DatenPožadavky a údaje, které musí být zaznamenávány
Zusammenfassung der Anforderungen und FristenSOUHRN POVINNOSTÍ A LHŮT
Anforderungen an die Datenqualität und -konsistenzPožadavky na kvalitu a konzistenci dat
Anforderungen an Sitzplätze (Sättel und Sitze)Požadavky na místa k sezení (sedla a sedadla)
Anforderungen an vordere und hintere SchutzvorrichtungenPožadavky na zařízení pro ochranu proti podjetí zepředu a zezadu
Anforderungen hinsichtlich der Massen und AbmessungenPožadavky týkající se hmotností a rozměrů
Gemeinsame Anforderungen an Garantien und KreditderivateSpolečné požadavky pro záruky a úvěrové deriváty
Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen halten Institute die folgenden Standards ein:Pro účely výpočtu kapitálových požadavků instituce splňují tyto standardy:
Bis zum 30. Juni 2014 müssen die Kontrollanforderungen mindestens ICAO-Standards genügen.Do 30. června 2014 musí požadavky na detekční kontrolu splňovat minimálně normy ICAO.
Technische Spezifikationen und SicherheitsstandardsTechnické specifikace a bezpečnostní normy
Vorgegebene Zuverlässigkeits- und GenauigkeitsstandardsDefinované požadavky na spolehlivost a přesnost
den Wortlaut „Zeitlich befristeter Versuch gemäß EU-Vorschriften und -Standards“;slova „Časově omezený test podle pravidel a norem EU“;
Durchführung der nächsten Parlaments- und Kommunalwahlen nach internationalen Standards.Příští parlamentní a místní volby uskutečnit v souladu s mezinárodními standardy
Einführung von Sicherheitstechnik und kompatiblen Identifizierungsstandards in den Netzen;zavádění bezpečnostních technologií a vzájemně slučitelných identifikačních norem na sítích;
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Anwendung der Ausbuchungsgrundsätze dieses Standards.Následují příklady uplatnění zásad odúčtování tohoto standardu.
die Gewährleistung sicherer und hoher Qualitätsstandards im Personen- und Güterverkehr;zajištění standardů bezpečnosti, ochrany a vysoké kvality pro osobní i nákladní dopravu;
innovative Technologien und die Entwicklung und Anwendung diesbezüglicher technischer Standards;inovativní technologie a vypracování a uplatňování technických norem týkajících se těchto technologií;
allgemeine Grundsätze der Luftsicherheit der Union und der ICAO-Standards zur Luftsicherheit;všeobecné zásady ochrany letectví před protiprávními činy odvozené z bezpečnostních norem Unie a ICAO;