"Anforderungen an die elektrische Sicherheit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anforderungen an die elektrische SicherheitPožadavky na bezpečnost elektrických zařízení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Modul SVI: Zusätzliche EU-Anforderungen an die SicherheitsvorschriftenModul SVI: Další požadavky EU týkající se bezpečnostní specifikace
der Höhe des Kredits angemessene Anforderungen an die Sicherheiten,odpovídající požadavky na kolaterál ve vztahu k objemu expozice;
Technische Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und PrüfverfahrenTechnické specifikace požadavků na funkční bezpečnost vozidel a zkušebních postupů
Die Anforderungen an die zugehörigen Verfahren nach Artikel 8 sind bei der Sicherheitsbewertung zu berücksichtigen.Při posouzení bezpečnosti se zohlední požadavky na související postupy stanovené v článku 8.