"Anforderung an die Bediener" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anforderung an die BedienerPožadavky na obsluhu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anforderungen an die BordstromversorgungPožadavky na palubní napájení
Anforderungen an die DatenqualitätPožadavky na kvalitu dat
Anforderungen an die VerkehrsinfrastrukturPožadavky na dopravní infrastrukturu
Anforderungen an die ZuverlässigkeitPožadavky týkající se dobré pověsti
Mindestanforderungen an die KonstruktionZákladní konstrukční požadavky
Anforderungen an die elektrische SicherheitPožadavky na bezpečnost elektrických zařízení
Anforderungen an die fachliche EignungPožadavky týkající se odborné způsobilosti
Zusätzliche Anforderungen an die ErklärungDoplňkové požadavky na prohlášení
Anforderungen an die Sicht nach hintenPožadavky na viditelnost směrem dozadu
die Betriebsanleitung Ist die wichtigste Informationsquelle für den Bediener.Návod k obsluze je nejdůležitějším zdrojem informací pro obsluhu.
Erst dann ist die akute Verletzungsgefahr für einen Maschinenbediener gegeben.Teprve pak hrozí operátorovi akutní nebezpečí úrazu.
Der Prüfablauf hält dann an dieser Stelle seine Bearbeitung an und wartet auf die Bedienereingabe.Zkušební proces pak na takovém místě zastaví zpracování a počká na zadání uživatele.
Die Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln und ausschließlich für die mit dem Gerät beschäftigten Bediener bestimmt.S návodem k obsluze je třeba jednat jako s důvěrným materiálem a je určen výhradně pracovníkům obsluhy, kteří se budou zařízením zabývat.
Beispielsweise kann die Hand des Maschinenbedieners im ungünstigen Fall auch mit langsamer Geschwindigkeit eingeklemmt oder gequetscht werden.K sevření nebo stlačení horní končetiny operátora může v nepříznivém případě dojít kupříkladu i za pomalé rychlosti.
Wenn die Abtastrate nicht eingehalten werden kann wird die benötigte Abtastrate dem Bediener in der Statuszeile angezeigt.Jestliže nebude možno zadanou rychlost snímání dodržet, objeví se ve stavovém řádku potřebná velikost rychlosti snímání jakožto informace pro uživatele.
Der Betreiber ist verantwortlich dafür, dass die Bediener die vorgeschriebene Schutzkleidung wie z. B. Schutzbrille oder Gehörschutz tragen.Provozovatel odpovídá za nošení předepsaného ochranného oděvu obsluhou, jako je např. nošení ochranných brýlí či chráničů sluchu.
Da das Teachen einer neuen Kontur die aktuell vorhandene Kontur löscht, muß diese Aktion zunächst vom Bediener bestätigt werden.Protože zaučování nového obrysu smaže existující obrys, musí uvedenou akci obsluha nejdříve potvrdit.
Wenn das Laden einer bestehenden Konfiguration nicht möglich ist (z.B. selektierte Rampe nicht vorhanden) wird dies dem Bediener mitgeteilt.Pokud nebude možno existující konfiguraci načíst (např. protože nebude k dispozici zvolená rampa), podá systém uživateli příslušné sdělení.