"Anfang" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfangzačátek

Beispieltexte mit "Anfang"

Anfang der Altersspanne.Počátek věkového intervalu.
Anfang 2010 war Khairullah Leiter der HKHS-Niederlassung in Kabul.Od začátku roku 2010 je Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu.
Anfang des 20. Jahrhunderts war eine gestiegene Nachfrage nach „Rillettes de Tours“ zu verzeichnen.Již od počátku 20. století se vepřová pomazánka „Rillettes de Tours“ těší jisté popularitě i na celostátní úrovni.
Die Auswirkungen davon waren Anfang 2009 noch zu spüren.Následky mohly být pociťovány ještě v první polovině roku 2009.
Anschließend wird das Prüfprogramm von Anfang an wiederholt.Potom se program opakuje od začátku.
Angaben zu Tiefseehaien stehen allerdings am Anfang dieser Liste.Hlubinné druhy žraloků jsou však uvedeny na začátku tohoto seznamu.
Seit Anfang 2006 besaß Faizullah Unternehmen in Dubai und Japan.Od počátku roku 2006 vlastnil Faizullah podniky v Dubaji a v Japonsku.
Wenn Software einen Fehler hat, so hatte sie diesen von Anfang an.Jestliže je v softwaru nějaká chyba, pak tam byla od začátku.
Die Anfangs- und Endwerte eines numerischen Bereichs (z. B. Anfang ≥ 50, Ende ≤ 99).Počáteční a koncové hodnoty číselného oboru hodnot (např. počáteční ≥ 50, koncová ≤ 99).
Am Anfang eines Blattes sind Informationen aufgelistet, welche den Typdatensatz näher spezifizieren.Na začátek každého listu jsou zařazeny informace, kterými je typová datová věta blíže charakterizována.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

anfangenzačínat
anfangsnejprve
Säuglingsanfangsnahrung und FolgenahrungPočáteční a pokračovací kojenecká výživa
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung;počáteční a pokračovací kojenecká výživa;
Anfangsbestand (nur für Spalte N)Počáteční stav (uvádí se pouze ve sloupci N)
Anfangstemperatur bei jeder BremsungPočáteční teplota při každém brzdění
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder BremsungPočáteční teplota brzdového bubnu při každém brzdění
Anfangstemperatur bei jeder 1. Bremsung in jedem ZyklusPočáteční teplota při prvním brzdění každého cyklu
Anfangstemperatur: ≤ 300 °C (angefangen bei Raumtemperatur)Počáteční teplota: ≤ 300 °C (začíná se na teplotě okolního prostředí)
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder Betätigung der BremsePočáteční teplota brzdového bubnu na začátku každého brzdění
Anfangs- und Enddatum der jeweiligen Datenlücke, einschließlich Uhrzeit;počáteční a koncové datum a čas jednotlivých nedostatků v údajích;
Finanzielle Beteiligung in der AnfangsphasePříspěvek na náklady zakládání regionálních poradních sborů
Gefordertes Anfangsjahr nach StatistikbereichRok požadovaný pro zahájení podle statistické oblasti
Kosten für das Netzmanagement und AnfangskostenNáklady na správu sítě a počáteční náklady
Der Anfangspunkt der Beschleunigung ist festzuhalten.Místo zahájení zrychlení se zaznamená.
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung (trinkfertig)Kojenecká a dětská výživa (pro přímou konzumaci)
Lebensmittel außer Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung [1]Potraviny s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy [1]
Zusätzliche Anforderungen an Säuglingsanfangsnahrung und FolgenahrungDodatečné požadavky na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu