"Anerkennung von Branchenverbänden" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anerkennung von BranchenverbändenUznání mezioborových organizací

Beispieltexte mit "Anerkennung von Branchenverbänden"

Anerkennung von Branchenverbänden im Sektor Milch und MilcherzeugnisseUznávání mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků
In den Antrag auf Anerkennung von Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden aufzunehmende Angaben:Informace, které mají být uvedeny v žádosti o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací:
Fristen und Verfahren für den Widerruf der Anerkennung von Erzeugerorganisationen und BranchenverbändenLhůty a postup uplatňovaný při odnětí uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací
Das für Anträge auf Anerkennung von Erzeugerorganisationen bzw. Branchenverbänden zu verwendende Format ist in Anhang I festgelegt.Formulář žádostí o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací je uveden v příloze I.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anerkennungsfähige Arten von KreditderivatenZpůsobilé druhy úvěrových derivátů
Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von SicherungsgebernZpůsobilost poskytovatelů zajištění pro účely všech přístupů
ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG VON SCHUTZMASSNAHMENUZNÁVÁNÍ A VÝKON OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
Anerkennung und zuordnung von bonitätsbeurteilungenUznávání a přiřazování hodnocení úvěrového rizika
Anerkennung von Absicherungen über KreditderivateKompenzace při zajištění úvěrovými deriváty
Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-ModellZohlednění zajištění v interním modelu IRC
Gegenseitige Anerkennung und Umtausch von FahrerkartenVzájemné uznávání a výměna karet řidiče
Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-AnsatzDalší možnosti uznání kolaterálu pro účely přístupu IRB
Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem NettingUznání smluvního započtení za faktor snižující riziko
Ausdehnung der Regeln von BranchenverbändenRozšíření působnosti pravidel meziodvětvových organizací
Interne Organisation von Erzeugerorganisationen und BranchenverbändenVnitřní fungování organizací producentů a meziodvětvových organizací
Die interne Funktionsweise von Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden gemäß Artikel 14 und 16 beruht auf den nachstehenden Grundsätzen:Vnitřní fungování organizací producentů a meziodvětvových organizací uvedených v článcích 14 a 16 je založeno na těchto zásadách: