"Anerkennung der Erzeugerorganisationen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anerkennung der ErzeugerorganisationenUznávání organizací producentů

Beispieltexte mit "Anerkennung der Erzeugerorganisationen"

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2318/2001 hinsichtlich der Anerkennung der Erzeugerorganisationen im Sektor Fischerei und Aquakulturkterým se mění nařízení (ES) č. 2318/2001, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anerkennung der Zeugnisseuznání diplomu
Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweiseuznání dokladů o odborné kvalifikaci
Akkreditierung/Anerkennung der BewertungsstelleAkreditace/uznávání subjektu pro posuzování
Anerkennungsfähige Arten von KreditderivatenZpůsobilé druhy úvěrových derivátů
Anerkennung von Absicherungen über KreditderivateKompenzace při zajištění úvěrovými deriváty
Aufhebung der Anerkennung oder VollstreckungPozastavení účinků nebo zrušení uznání a odložení nebo zastavení výkonu
Anerkennung der übertragung eines signifikanten risikosUznání převodu významného rizika
Anerkennung des Netzwerks unter der KMU-PopulationUznání sítě mezi malými a středními podniky
Versagung der Anerkennung oder der VollstreckungOdepření uznání a výkonu
die Bedingungen für die Anerkennung von staatenübergreifenden Erzeugerorganisationen oder ihrer Vereinigungen;podmínky pro uznávání nadnárodních organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů;
In den Antrag auf Anerkennung von Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden aufzunehmende Angaben:Informace, které mají být uvedeny v žádosti o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací:
Fristen und Verfahren für den Widerruf der Anerkennung von Erzeugerorganisationen und BranchenverbändenLhůty a postup uplatňovaný při odnětí uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací
Diese Kriterien genügen nicht für die Anerkennung von Vereinigungen von in verschiedenen Mitgliedstaaten anerkannten Erzeugerorganisationen.Tato kritéria nejsou dostatečná pro uznávání sdružení organizací producentů uznaných v různých členských státech.
Das für Anträge auf Anerkennung von Erzeugerorganisationen bzw. Branchenverbänden zu verwendende Format ist in Anhang I festgelegt.Formulář žádostí o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací je uveden v příloze I.
Maßnahmen der ErzeugerorganisationenOpatření přijímaná organizacemi producentů
Satzung der ErzeugerorganisationenStanovy organizací producentů
Vorheriger Antrag der ErzeugerorganisationenPředběžná žádost organizací producentů
Ausdehnung der Regeln von ErzeugerorganisationenRozšíření působnosti pravidel organizací producentů
Ziele der Vereinigungen von ErzeugerorganisationenCíle sdružení organizací producentů
Finanzielle Unterstützung für Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von ErzeugerorganisationenFinanční podpora organizacím producentů nebo sdružením organizací producentů
der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen durch die Mitglieder dieser Vereinigungen;sdružení organizací producentů prostřednictvím členů těchto sdružení;
es wird vonseiten einer oder mehrerer Erzeugerorganisationen für branchenübergreifende Maßnahmen vorgelegt;je předložen jednou nebo více organizacemi producentů zapojenými do činností vedených na mezioborovém základě;